Jelovnik

Opće informacije

Opći uvjeti

 1. OPĆE INFORMACIJE

  1. Ovi Opći uvjeti određuju pravila korištenja "Rezervacijskog sustava" usluga trećih lica koje se nude u okviru servisa www.esky.hr i u okviru Telefonskog Korisničkog Centra, tj. usluga: Rezervacija Avionskih Karata, Hotelskih Usluga, Turističkih Paketa i pružanje Korisnicima sadržaja prilagođenog njihovoj lokaciji putem geolokacije.
  2. Operator sustava je eSky.pl Dioničarsko Društvo sa sjedištem u Radomu, ul. Pl. Jagiellonski 8 Okružni Sud za grad Varšavu, XIV Komercijalni Odsjek Državnog Sudskog Registra sa brojem KRS (poljski Državni sudski registar) 0000383663, NIP (poljski Porezni identifikacijski broj) 948-19-87-199, REGON (poljski Registar nacionalnog gospodarstva) 670140736, osnovni kapital 990 471,00 PLN unesen u cjelini, koji pruža korisniku isključivo usluge rezerviranja i informiranja, u daljem tekstu eSky.
  3. U određenim okolnostima posebno obilježenim tijekom transakcije, usluge može pružati tvrtka povezana sa eSky-om, primjerice tvrtka SC eSky Travel Search SRL (eSky Travel Search) sa sjedištem u Bukureštu, Calea Vacaresti br. 391, Poslovna zgrada Sun Plaza, ulaz B, 3. kat, poštanski kod 040069, sektor 4, što se potvrđuje u dokumentima koji se tiču usluga prilagođenih Korisniku.
  4. Uvjet za korištenje Rezervacijskog sustava i Telefonskog Korisničkog Centra, za koji su telefonski brojevi navedeni na stranici www.esky.hr, je prihvaćanje svih niže navedenih Općih uvjeta. Prihvaćanje je izjava volje i stvara zakonsku obavezu između Korisnika i eSky
  5. Korisnik ima pravo na besplatno kopiranje, reprodukciju i snimanje sadržaja ovih Općih uvjeta bez mogućnosti komercijalne upotrebe.
 2. DEFINICIJE

  Dolje navedeni termini označavaju:

  1. Rezervacijski sustav je dostupan preko stranice www.esky.hri Telefonskog Korisničkog Centra - program koji omogućuje korisniku pretraživanje i naručivanje:
   1. letova unutar države i međunarodnih letova za bilo koji definirani par gradova i vršenje procjene ovih letova kao i kupovinu avionske karte,
   2. mogućnost korištenja hotelskih usluga u bilo kojem izabranom gradu (država i inozemstvo), u bilo kojem izabranom periodu uz istovremenu mogućnost procjene usluga i njihove narudžbe (hotelska rezervacija),
   3. mogućnost prilagođavanja savjeta odnosno usluga preko sustava informiranja Korisnika uz upotrebu lokacije (geolokacija zasnovana na identifikaciji veze IP adrese računara i podataka koje dijeli internet preglednik).
  2. Korisnik - osoba koja koristi Rezervacijski sustav, Telefonski Korisnički Centar. Korisnik se može također nazvati Klijent, Primatelj, Putnik.
  3. "Low Cost" avio kompanije - avio kompanije navedene u točki II Opštih uslova Avionskih Karata. PAŽNJA! "Low Cost" avio kompanije NE PODLEŽU opštim uslovima prevoza koji se nalaze u IATA propisima. Pojedine avio kompanije podležu odnosno opštim uslovima navedenim u točki II Opštih uslova Avionskih Karata. Posebni opći uvjeti koji se odnose na pružane usluge važe također u slučaju usluga nuđenih od strane organizatora turističkih događaja i čarter letova za koje se Korisnik informira i koja mora primiti do znanja prije izvršenja rezervacije
  4. Elektronski platni instrument - svaki platni instrument uključujući ovaj s pristupom novčanim sredstvima na daljinu, koji omogućuje kupcu vršenje transakcija upotrebom elektronskih nositelja informacija ili elektronsku identifikaciju vlasnika neophodnu za vršenje transakcija, posebno instrument elektronskog novca ili platnu karticu.
  5. Platna kartica - kartica koja identificira subjekt koji je izdao karticu i ovlaštenog vlasnika, koja daje pravo vršenja plaćanja a u slučaju kad ju je izdala banka ili institucija u skladu sa zakonom ovlaštena za odobravanje kredita, također plaćanja uz upotrebu kredita, prema poljskom Zakonu o bankama čl. 4., sekcija 1., točka 4. od 29. kolovoza 1997. godine.
 3. OPĆE ODREDBE

  1. Ovaj dokument određuje pravila koja su zakonska osnova korištenja Rezervacijskog sustava i Telefonskog Korisničkog Centra.
  2. Svaki Korisnik u trenutku kad počinje radnje u cilju korištenja Rezervacijskog sustava ima obavezu pridržavati se ovih Općih uvjeta.
  3. Rezervacija i kupovina pojedinih proizvoda nuđenih od strane trećih subjekata a dostupnih u Rezervacijskom sustavu je pojedina transakcija i podleže uslovima određenim od strane ovih subjekata. Kupovina svakog proizvoda podliježe detaljnim uvjetima navedenim pod točkama od VII do IX ovih Općih uvjeta.
 4. ODGOVORNOST KORISNIKA ZA KORIŠTENJE REZERVACIJSKOG SUSTAVA

  1. Korisnik potvrđuje da ima punu pravnu sposobnost i sposobnost preuzimanja pravno obavezujućih obaveza.
  2. Korisnik potvrđuje da će koristiti Sustav u cilju slanja zahtjeva za rezervaciju, kupovine avionske karte i rezerviranja kao i kupovine dostupnih usluga navedenih u ovim Općim uvjetima i drugih dostupnih u servisu usluga isključivo na način u skladu s obavezujućim zakonom izbjegavajući bilo koje radnje koje nisu u skladu sa zakonom.
  3. Zabranjeno je da Korisnik šalje zahtjev za rezervaciju koristeći lažno ili nečije prezime te da vrši plaćanje za rezervirane avionske karte ili druge usluge lažnom ili nečijom kreditnom karticom bez suglasnosti vlasnika kartice. Takvi postupci će se odmah prijavljivati odgovarajućim organima za sprovođenje zakona.
  4. Slijedi da je korisnik obaviješten o zahtjevima konkretne države, odnosno države za koju kupuje avionsku kartu, ili rezervira hotelski smještaj. Korisnik je u obavezi nabaviti svu potrebnu dokumentaciju i vize za putovanje. Turistička agencija eSky ne snosi odgovornost u slučaju da je putovanje, ili korisnikovo uživanje u ostalim uslugama otkazano uslijed nevalidnosti ličnog dokumenta, vize, ili bilo koje druge dokumentacije koju zahtijeva zakonska regulativa konkretne države.
 5. OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

  1. eSky informira da u sljedećem trenutku poslije dobivanja rezultata pretraživanja u Sustavu ili drugim sustavima pretraživanja karata ili rezervacija usluga mogu se pojaviti drugačije ponude iste usluge trećeg subjekta od onih prethodno pronađenih u Sustavu. Dobivanje rezultata pretraživanja, ukoliko nije odmah potvrđeno izvršenjem i plaćanjem Rezervacije u Rezervacijskom sustavu ne stvara od strane Kupca zahtjev za sklapanje ugovora posredovanja u prodaji karata ili kupovine drugih usluga kod subjekta koji vrše usluge naručene u Rezervacijskom sustavu.
 6. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

  U svim pitanjima koja se tiču sigurnosti ličnih podataka Korisnika i svih ostalih posjetitelja web sajta www.esky.hr postupa se po politici o zaštiti privatnosti, koja je dostupna na: https://www.esky.hr/politika-privatnosti

 7. AVIONSKE REZERVACIJE, KUPOVINA KARTE, NAČINI PLAĆANJA I DOSTAVLJANJE AVIONSKE KARTE

  Pravila rezervacije, kupovine, načini plaćanja i dostavljanja avionske karte sadrže Opšti uslovi avionskih karata.

 8. SLANJE ZAHTJEVA I REZERVACIJE HOTELSKIH USLUGA, NAČINI PLAĆANJA

  Pravila slanja zahtjeva i rezervacija hotelskih usluga, načine plaćanja sadrže Opći uvjeti hotelskih rezervacija.

 9. IZDAVANJE FAKTURA I NAČIN DOSTAVLJANJA

  1. Za usluge kupljene u eSky putem internetske stranice www.esky.hr www.esky.hr ili Telefonskog Korisničkog Centra izdaje se elektronska faktura. Kupovinom i prihvaćanjem ovih Općih uvjeta Korisnik se slaže sa dobivanjem elektronske fakture u skladu sa člankom 2. točka 32. odnosno do čl. 106. sekcija 1. poljskog zakona od 11. ožujka 2004. godine o porezu na robu i usluge (Dz. U. [poljski službeni list] od 2011. g. Br. 177., točka 1054. sa kasnijim izmjenama).
  2. Elektronske fakture za usluge će se dostavljati na adresu elektronske pošte navedenu u obrascu s osobnim podacima Rezervacijskog sustava ili navedenu tijekom postupka kupovine preko Telefonskog Korisničkog Centra.
  3. U slučaju rezerviranja usluga za više od jednog Korisnika, ako se ne navede kupac na kojeg ime treba izdati fakturu, izdat će se ona za prvog Korisnika kojeg podaci su navedeni u rezervaciji za više osoba i bit će poslana na adresu elektronske pošte navedenu tijekom rezervacije.
  4. Opći uvjeti pojedinih usluga mogu sadržavati posebne uvjete izdavanja faktura.
 10. REKLAMACIJE

  1. Reklamacije u okviru izvršenih rezervacija i kupovine karata kao i drugih turističkih usluga mogu se podnositi u pismenom obliku u eSky uredu, ul. Murckowska 14a, 40-265 Katovice, Poljska ili putem elektronske pošte na adresu: primjedbe@esky.hr. Prijem reklamacije i rezultat njenog razmatranja eSky će javiti Kupcu u roku od 21 dana od dostavljanja ili u roku koji je naveo organizator turističkih događaja ili drugi pružatelj usluga.
  2. eSky navodi da u slučaju kada se podnesena reklamacija odnosi na usluge koje pružaju drugi subjekti, obavestit će Korisnika o tome navodeći istovremeno mogućnost podnošenja reklamacije kod ovog subjekta ili će podnijeti takvu reklamaciju s ovlašćenjem i u dogovoru s Korisnikom kada u sadržaju reklamacije podnesene u eSky navedene su informacije koje omogućuju reklamaciju kod subjekta koji pruža usluge. U slučaju nedostatka kontakta s Korisnikom, npr. nepojavljivanjem na aerodromu, eSky može sam preuzeti radnje u korist Korisnika.
 11. POLITIKA ODUSTANKA OD UGOVORA

  1. 1. Ova politika određuje uvjete odustanka od ugovora između Korisnika koji upotrebljava Rezervacijski sustav ili Telefonski korisnički servis u smislu Općih uvjeta eSky.pl S.A.(www.esky.hr/opci-uvjeti), u daljem tekstu Opći uvjeti, o kojem se pravu pominje u čl. 27 poljskog Zakona o zaštiti potrošača od 30. svibnja 2014. godine, u daljem tekstu Zakon.
  2. Na osnovi čl. 38. t. 1. Zakona, pravo na odustanak od ugovora sklopljenog na daljinu ne odnosi se na ugovore o pružanju usluga ako je trgovac u potpunosti izvršio uslugu s izričitom suglasnošću potrošača koji je bio obaviješten, prije početka usluge, da će izgubiti pravo na povlačenje nakon njenog izvršenja.
  3. Uzimajući u obzir gore navedeno, eSky.pl S.A. prije početka pružanja usluga određenih u Općim uvjetima obavještava da Korisnik, koji je sklopio ugovor na daljinu o pružanju ovih usluga, nema pravo na odustanak od ugovora bez navođenja razloga i bez snošenja troškova u roku od 14 dana od sklopljenja ugovora, zbog potpunog izvršenja (na izraziti zahtjev Korisnika) usluge od strane eSky.pl S.A. u obliku rezervacije usluga trećih subjekata – servisna naknada eSky.pl S.A. se ne vraća. Ako subjekti koji pružaju usluge omogućuju povratak dijela ili cijele vrijednosti usluga u slučaju odustanka od ugovora, potrošač će biti obaviješten o tome.
 12. ZAVRŠNE ODREDBE

  1. eSky zadržava pravo na vršenje jednostranih izmjena u sadržaju Općih uvjeta - uz princip da Kupca obavezuju Opći uvjeti prihvaćeni tijkom rezerviranja i omogućenje Kupcima pristup arhivskim verzijama Općih uvjeta. Svaki Kupac ima obavezu pročitati sadržaj Općih uvjeta prije izvršenja rezervacije i svakog puta obavezuju ga odredbe Općih uvjeta s trenutka vršenja rezervacije i kupovine karata kao i drugih turističkih usluga.
  2. U pitanjima neodređenim ovim Općim uvjetima obavezuju odredbe poljskog građanskog zakona i zakona od 30. svibnja 2014. g. o pravima potrošača. Treba napomenuti, da eSky usluga je vršenje radnja vezanih uz narudžbe usluga od strane Korisnika kod drugih subjekata i zbog toga je završena u trenutku potvrđivanja - povratak ili odustanak su mogući samo u slučaju kada subjekt koji pruža ovu uslugu je izričito ukazao na to. U slučaju potrošačkih sporova postoji mogućnost upotrebe internetske platforme Evropske Unije ODR (online dispute resolution) koja će biti dostupna pod linkom: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
  3. eSky ne snosi odgovornost za štete nastale na strani Kupca koje su rezultat ukidanja putovanja zbog štrajka zaposlenih u avio kompaniji, zaposlenika zračnih luka, željeznica, kao i štete nastale zbog štrajka hotelskog osoblja, vršenje ostalih usluga navedenih u Općim uvjetima ili kao rezultat djelovanja više sile, jer radi samo kao subjekt koji dijeli rezervacijski sustav i ne pruža ove usluge ili ne predlaže izbor bilo kojeg od subjekta.
  4. Ako se, tijekom transakcije, pojave okolnosti u kojima se zahtijeva primjena Direktive (EU) 2015/2302 u vezi sa povezanim turističkim aranžmanom, onda će subjekt zadužen implementirati te usluge platiti neophodne takse odgovarajućim organima i na ispravan način pružiti podatke o obavljenom plaćanju, kao i ispuniti sve druge obaveze koje proističu iz pružanja takve usluge Korisniku.

Avionske karte

Opći uvjeti - avionske karte (verzija: 2.8)

 1. AVIONSKE REZERVACIJE, KUPOVINA KARTE, NAČINI PLAĆANJA I DOSTAVLJANJA AVIONSKE KARTE, FAKTURE

  1. eSky, u slučaju avio kompanija akreditovanih od strane IATA (International Air Transport Association), kad dijeli s Korisnicima ponude ovih avio kompanija radi u karakteru agenta ovih avio kompanija - subjekti koji pružaju avionske usluge prema Korisniku koji snose odgovornost za neizvršenje ili nepravilno izvršenje leta će biti ove avio kompanije u ime i za čije dobro radi eSky a kojih je naziv naveden tijekom postupka rezervacije kao i na karti dostavljenoj Korisniku.
  2. U slučaju jeftinih avio kompanija (tzv. Low Cost) eSky djeluje kao posrednik koji vrši kod ovih avio kompanija faktičke radnje vezane uz vršenje i dostavljanje naručene kod njih karte točno prema uputama Korisnika ili u njegovo ime, koje su dijeljene preko Rezervacijskog sustava ili Telefonskog Korisničkog Centra. Vršenje usluge, kao i razmatranje postupka reklamacije, podliježe općim uvjetima ovih prijevoznika navedenih tijekom postupka rezervacije.
  3. U slučaju čarter letova koje organizira turistički organizator, eSky djeluje kao agent i dijeli uvjete navedene od strane subjekta koji organizira let. Odgovornost zbog neizvršenja ili nedovoljnog izvršenja usluge čartera snosi organizator.
  4. Strana ugovora prijevoza je uvijek navedeni i određeni u ponudi pružatelj usluga koji pruža usluge avionskog prijevoza koji je predmet ugovora. Gore navedeni ugovori su sklapani putem stranice eSky i vršeni na osnovi općih uvjeta ugovora pojedinih pružatelja usluga s kojima ugovor sklapa Korisnik i avionskih tarifa ovih prijevoznika.
  5. Zahtev za rezervaciju
   Korisnik šalje zahtjev za rezervaciju izborom jedne od opcija letova koje je ponudio Sustav i unošenjem u obrazac svih neophodnih osobnih podataka za koje informacije o njihovoj obradi određuje t. VI Općih uvjeta.
  6. Potvrda zahtjeva i izmjena cijene:
   1. Korisnik dobiva na adresu elektronske pošte koju je naveo, potvrdu zahtjeva koja sadrži, osim broja rezervacije, informaciju o izabranom letu, ukupnoj cijeni avionske karte i načinu plaćanja. Cijena avionske karte je navedena u HRK ili drugoj valuti određenoj u obrascu za zahtjev. Cijena avionske karte se sastoji detaljno od: neto tarifa, aerodromskih taksa, nepovratne servisne naknade za izdavanje karte. Zbog uvodnog karaktera izvršene rezervacije cijena karte nije garantirana do trenutka kad eSky dobije plaćanje. Usluga će biti kupljena za Kupca kod Prijevoznika po cijeni koja je dostupna u Rezervacijskom sustavu nakon dobivanja uplate u slučaju plaćanja putem bankovne doznake ili gotovinskog plaćanja na račun eSky ili u trenutku izdavanja karte u slučaju elektronskog plaćanja platnim instrumentom. U slučaju izmjena u usluzi koju je kupio Kupac eSky preuzima naplatu za vršenje radnja u skladu sa Općim uvjetima. U slučaju otkazanih ili izmijenjenih rezervacija (na način koji onemogućuje putovanje) od strane avio kompanija, ako Kupac odluči se kupiti novu kartu, servisna naknada za prethodni let će biti uključena u servisne naknade za eSky u sljedeći let. Takse za izdavanje avio karte, "Paketa dodatnih usluga" i usluge onlajn čekiranja, kao i naknada za uslugu ne podležu povratu. Osim u slučaju, kada turistička agencija eSky nije ispunila proces nuliranja avio karte, ili druge dodatne usluge prema općim uvjetima poslovanja.
   2. Korisnik prije vršenja plaćanja ima obavezu provjeriti pravilnost podataka sadržanih u poslanoj potvrdi i informaciju o roku plaćanja za rezervaciju u cilju kupovine karte po cijeni navedenoj tijekom pretraživanja u Sustavu.
  7. Kupovina avionske karte:
   1. Korisnik može izvršiti kupovinu avionske karte pod uvjetom da unese stvarne osobne podatke u Rezervacijski sustav. Prije izvršenja kupovine avionske karte obaveza Korisnika je pročitati ove Opće uvjete i prihvatiti ih te pročitati uvjete tarife koje se odnose na let koji je Korisnik izabrao. Za radnje vezane uz izdavanje karte eSky naplaćuje nepovratnu servisnu naknadu visine koja je određena za svaki let.
   2. Shvaćanje uvjeta koji reguliraju određenu tarifu pomoći će Korisniku u odabiru leta koji ima najpovoljniju cijenu i smanjit će troškove eventualnog otkazivanja avionske karte.
   3. Ako se cijena razlikuje na značajan način od očekivane cijene, onda je to možda povezano sa nedostatkom mjesta u najjeftinijim ekonomskim razredima. Molimo provjerite datume odlaska i dolaska sa susjednim datumima.
   4. Poslije dobivanja prijave rezervacije eSky može kontaktirati Korisnika u cilju verifikacije podataka Korisnika i potvrde rezervacije. Kada kontakt s Korisnikom nije mogući, eSky vrši rezervaciju u skladu sa prijavom u slučaju kad Korisnik uplati iznos koji odgovara najmanje jednoj cijeni karte sa dodatnim uslugama koje je Korisnik odredio i sa servisnom naknadom.
   5. Ukoliko vaše putovanje zahtjeva dodatne usluge (npr. poseban obrok, proračun bodova u frequent flyer programu, let sa životinjom, dodatnu prtljagu, posebnu prtljagu u avionu, dijete bez staratelja, dodatnu pratnju za putnika, pomoć za invalida, kolijevku za dijete i drugo) molimo za telefonski kontakt ili kontakt putem elektronske pošte. Zahtjevi putnika će biti razmotrene od strane avio kompanija koliko je to moguće.
   6. eSky zadržava mogućnost odbijanja izdavanja avionske karte u slučaju kada upotrebljena (izabrana od strane Korisnika) tarifa nije uskladiva s njenom namjenom u skladu s uvjetima prodaje u okviru određene ponude ili postoje opravdana ograničenja u ugovorima među avio kompanijama na koje eSky nema utjecaj. Neuskladive tarife i njene namjene označava prije svega, ali ne isključivo, da Korisnik podnese lažnu izjavu odnosno prava na popuste, uzrasta itd., koje imaju utjecaj na cijenu karte ili prekršaj drugih uvjeta tarifa koje je Prijevoznik detaljno odredio i na koje eSky nema utjecaj, te za koje je Korisnik informiran tijekom postupka rezervacije i koje mora primiti do znanja, posebno da Korisnik podnese lažnu izjavu odnosno prava na popuste, uzrasta itd., koje imaju utjecaj na cijenu karte.
  8. Načini plaćanja:
   1. Prihvaćani su sljedeći načini plaćanja za avionske karte kupljene preko stranice www.esky.hr:
    • plaćanje elektronskim platnim instrumentom,
    • plaćanje putem bankovne doznake,
    • plaćanje gotovinom,
    • uplata putem državne platne institucije, kojoj ponudu je podijelio eSky u servisu i pod uvjetima koje je odredila institucija.
   2. Korisnici biraju preferirani način plaćanja u obrascu s osobnim podacima Rezervacijskog sustava,
   3. Plaćanje za "Low Cost" karte se vrši isključivo elektronskim platnim instrumentom tijekom online kupovine ili putem bankovne doznake u slučaju narudžbe takve usluge u obrascu rezervacije ili putem telefonskog centra dok treba navesti da uplata mora se odmah izvršiti zbog mogućnosti izmjene cijene od strane avio kompanije,
   4. Plaćanje putem bankovne doznake može se izvršiti isključivo za karte rezervirane na www.esky.hr najmanje 2 dana ranije. Izborom ovog načina plaćanja korisnik se obvezuje uplatiti u roku od 24 sata od prijave rezervacije iznos koji je dužan eSky-u za kupljenu avionsku kartu,
   5. Gotovinske uplate i plaćanja putem bankovne doznake treba izvršiti na bankovni račun eSky naveden u e-mail poruci s potvrdom rezervacije,
   6. U uplatnicu treba unijeti ime i prezime Korisnika (Putnika) i broj rezervacije. eSky izdaje avionske karte plaćene putem bankovne doznake ili gotovinom na dan kada je iznos, koji je Korisnik dužan za avionsku kartu, uknjižen na gore navedenom računu, uknjiživanje mora biti izvršeno prije 20:00 sati. Izuzetak su neradni dani - informacija se nalazi na internetskoj stranici. Vršenje naručenih na ovaj način usluga odvija se sljedećeg radnog dana po cijenama dostupnim kod prijevoznika. Pažnja! Avio kompanije dozvoljavaju izdavanje karte u roku koji nije duži od 72 sata od trenutka rezerviranja ili u roku od 24 sata ili ranije kod rezervacija karata u posebnoj tarifi. U slučaju kad eSky ne dobije uplatu u roku i iznosu koji omogućuje kupovinu i izdavanje karte u skladu s ograničenjima koje je odredila avio kompanija, rezervacija Korisnika će biti otkazana. eSky ne snosi odgovornost za otkazivanje rezervacija Korisnika zbog kašnjenja s uplatom na račun eSky koje je duže od rokova navedenih u ovim Općim uvjetima i individualnim informacijama proslijeđenim Korisnicima. Uzimajući u obzir veliku promjenljivost cijena u vremenu, e Sky preporučuje izbor plaćanja kreditnom karticom jer u ovom slučaju Korisnik plaća istovremeno s rezerviranjem.
   7. Plaćanje elektronskim platnim instrumentom:
    • Korisnik Rezervacijskog sustava avionskih karata preko interneta vrši kupovinu pomoću platne kartice VISA, Eurocard, Mastercard, Diners Club, American Express ili drugim platnim instrumentom, koji se spominje u poljskom Zakonu o platnim uslugama. (Dz. U. [poljski službeni list] od 2011. br. 199. poz. 1175. sa kasnijim izmjenama).
    • Transakcija kupovine upotrebom elektronskih platnih instrumenta je sigurna transakcija.
    • Izborom načina plaćanja "platna kartica" Korisnik se obvezuje popuniti u obrascu s osobnim podacima Rezervacijskog sustava polja s podacima platne kartice koju koristi (kao što su: vrsta kartice, broj kartice i datum važenja kartice). Poslije prijave rezervacije platna kartica je automatski autorizovana od strane Rezervacijskog sustava u sustavu order by phone preko eSky i zadužena na iznos koji odgovara cijeni kupljenih avio karata. Pažnja! Unos nepravilnih podataka platne kartice (npr. pogrešan broj ili datum važenja) će uzrokovati odbijanje zahtjeva od strane Rezervacijskog sustava.
    • Zaduženje platne kartice se vrši u dvije transakcije, iznos karte neto s aerodromskim taksama naplaćuje avio kompanija, iznos za servisnu naknadu preuzima eSky. eSky zadržava mogućnost preuzimanja iznosa u okviru jedne transakcije.
  9. Oblik karte
   eSky izdaje Korisniku kartu u elektronskom obliku.
  10. Dostavljanje elektronske avio karte
   elektronske avio karte, kupljene preko www.esky.hr, isporučivane su na adresu elektronske pošte navedenu u obrascu s osobnim podacima Rezervacijskog sustava ili navedenu u postupku kupovine preko Telefonskog Korisničkog Centra.
  11. Otkazivanje rezervacije zbog krivice prijevoznika
   1. eSky ne snosi odgovornost za izmjene i otkazivanje koje su izvršile avio kompanije u rezervacijama Korisnika Sustava bez njenog učešća. Informacije o eventualnim mogućim izmjenama u rezervaciji Korisnika zaposlenici eSky će da pošposlati na navedenu u obrascu s osobnim podacima adresu elektronske pošte ili javiti telefonski na navedeni telefonski broj.
   2. Sva potraživanja koja proizlaze iz otkazivanja ili izmjene, uključujući zakašnjenja leta, od strane avio kompanije, Korisnik treba uputiti ovoj kompaniji. Avio kompanije snose odgovornost pod uvjetima Varšavske konvencije i Montrealske konvencije.
  12. Povrat avionske karte:
   1. Korisnik ima pravo na povrat aviokarte kupljene preko stranice www.esky.hr pod uvjetom da je povrat izvršen prije dana koji je određen kao datum polijetanja i ukoliko to omogućuje tarifa primijenjena na avionskoj karti i koja je ranije direktno uspostavljena od strane avio kompanije i s kojom se Korisnik mora upoznati prije izvršenja kupovine karte. Povrat avio karte je povezan s naplatom kaznene naknade koju određuje avio kompanija. U slučaju neslaganja u vezi s povratom među osobama navedenim kao putnici na avio karti, odlučujuća je izjava volje koju je podnijela osoba koja je platila kartu, osim ako na izraziti način su istaknute osobe koje su platile karte u okviru jedne rezervacije.
   2. Izabrane promotivne tarife ne dozvoljavaju vršenje nikakvih izmjena na avionskoj karti i vraćanje karte izdavatelju prije početka putovanja (odustajanje od leta je vezano s potpunim gubitkom novca uplaćenog za avionsku kartu).
   3. Kad vraća elektronsku avionsku kartu Korisnik treba telefonski kontaktirati Telefonski Korisnički Centar u cilju izvršenja povrata karte.
   4. Ovisno o primijenjenom načinu plaćanja iznos dužan Korisniku za vraćenu avionsku kartu je direktno poslat na bankovni račun Korisnika ili na račun platne kartice Korisnika u roku do 7 dana od datuma kada eSky dobije novac od avio kompanije. Kao rok izvršenja povrata novca računa se zaduženje bankovnog računa eSky.
  13. Izmjene u rezervaciji
   1. Izmjenu rezervacije treba prijaviti telefonski ili preko kontakt obrasca koji se nalazi na stranici: Ako do polijetanja je manje od 48 sati telefonski kontakt je obavezan.
   2. Cijena izmjene ovisi o iznosu koji je određen u općim uvjetima avio kompanije koja upravlja letom. U ukupnu cijenu rezervacije su uključene:
    • osnovna naknada za izmjenu/dodatnu uslugu (sastoji se od naknade za izmjenu karte koja proizlazi iz općih uvjeta i tabele naknada avio kompanije kao i nepovratne servisne naknade za izvršenje izmjene/naručivanje dodatne usluge),
    • razliku u cijenama tarifa (razlika troškova među početnom i trenutnom cijenom tijekom vršenja izmjene),
    • razliku u porezima i aerodromskim taksama - (Moguća razlika troškova među početnom vrijednošću poreza i taksa i trenutnom vrijednošću tijekom vršenja izmjene).
   3. Kupac može izvršiti plaćanje platnom karticom, bankovnom doznakom ili uplatiti u banci na račun eSky. Plaćanje platnom karticom se vrši telefonski na liniji eSky. U slučaju plaćanja putem bankovne doznake kupac dobiva potvrdu izmjene putem elektronske pošte, koje sadrži: detalje rezervacije (broj rezervacije, podatke putnika, detalje leta i informaciju o dodatnim uslugama), podatke u vezi s plaćanjem i cijenu izmjene.
   Tabela servisnih naknada za dodatne usluge do izmjena u kupljenoj karti (navedene u HRK):
   Izmjena SN po osobi
   izmjene u karti (uključujući: izmjena datuma i rute putovanja, prezimena putnika) 100
   otkazivanje ili povrat karte 100
   naručivanje dodatne ili posebne prtljage 60
   naručivanje pratnje za dijete koje putuje bez staratelja 40
   rezervacija izabranog mjesta u avionu 60
   naručivanje posebnog obroka 40
   prijevoz životinja 50
   prioritetni ulazak u avion 50
   dodatne usluge koje nudi avio kompanija 50
   Online check-in/ pomoć kod vršenja check-ina 80
  14. Promotivne tarife - ograničenje odgovornosti:
   Neke od promotivnih tarifa dostupne u Rezervacijskom sustavu imaju određene uvjete rezerviranja i izdavanja avionskih karata. Odnosi se to prije svega na tarife koje moraju biti rezervirane i kupljene najmanje 3, 7 ili 14 dana unaprijed. Neispunjavanje ovog uvjeta može utjecati na promjenu cijene avionske karte. eSky zadržava pravo otkazivanja rezervacije Korisnika izvršene točno tri, odnosno sedam ili četrnaest dana prije polijetanja kad Korisnik prekorači limit za kupovinu određeni u uvjetima tarife Prijevoznika pod uvjetom koji je odredio. U ovom slučaju ćete dobiti od nas informaciju na vašu e-mail adresu o obaveznom roku uplate.
  15. Kombinovani letovi
   1. U okviru usluga dostupnih u Rezervacijskom sustavu Korisnici mogu izvršiti rezervaciju kombiniranih letova. Kombiniran let obuhvaća najmanje dva leta, jednog ili više prijevoznika, gdje svaki let se tretira kao posebna usluga i prijevoznici ne surađuju sa sobom u okviru organizovanja kombiniranog leta.
   2. Kupovina karata za kombinirani let podrazumijeva kupovinu više od jedne avionske karte koje obuhvaćaju nekoliko letova s presjedanjem ili presjedanjima koje Korisnik kupuje kao posebne avionske karte kod jednog ili više prijevoznika.
   3. Uzimajući u obzir da Korisnik kupuje odvojene karte za svaki let u okviru kombiniranog leta i da između svakog leta mogu biti kratki periodi za presjedanje s čime je povezan i rizik od otkazivanja, kašnjenja ili promjene vremena polijetanja zbog čega može doći do nemogućnosti korištenja sljedećeg leta ili letova, eSky preporučuje provjeru mogućnosti rezervacije alternativnih letova.
   4. Dostupnost kombiniranih letova za pojedine kombinacije ovisi o raspoloživosti karata na letove kod pojedinih Prijevoznika kao i od kriterija koje je Korisnik sam namjestio u Rezervacijskom sustavu.
  16. Dinamički paketi
   1. U okviru usluga koje su dostupne u Rezervacijskom sustavu i preko Telefonskog Korisničkog Centra Korisnici mogu izvršiti rezervaciju dinamičkog paketa, odnosno rezervaciju ili kupovinu dvije ili više usluga koje obuhvaćaju najmanje kupovinu Avionske Karte i Hotelske Usluge. Svaki proizvod se tretira kao posebna usluga i Pružatelji usluga ne surađuju sa sobom u okviru organiziranja ovih usluga. Istovremeno zbog posebno smanjenih tarifa vezanih uz to što Korisnik kupuje nekoliko usluga prema kriterijima i principima koje je izabrao među predstavljenim u Servisu ponudama Dobavljača pojedinih usluga - povrat cijelosti ili dijela usluga se vrši prema pravilima koje su odredili Pružatelji Usluga. Uzimajući u obzir dodijeljivanje Korisniku posebnih tarifa koje proizlaze iz kupovine više od jedne usluge, u slučaju otkazivanja jedne od ovih usluga, cijena ostalih usluga može se promijeniti. U slučaju odustajanja od ove Usluge, kojoj cijena je bila smanjena od strane Dobavljača zbog kupovine više od jedne usluge - Korisnik u slučaju odustajanja od usluge može biti obvezan od strane Pružatelja usluge doplatiti razliku između promotivne tarife i redovne tarife dostupne na dan povrata usluge.
   2. Kupnju usluga iz paketa Dynamic Package obavlja sam Korisnik prema parametrima i kriterijima koje natukne, a implementira ih subjekt što je naveden u dokumentima koji potvrđuju obavljanje personalizovanih usluga za Korisnika
   3. U vrijednost usluga koje je Korisnik tijekom transakcije odabrao za svoj paket Dynamic Package uključene su sve naknade za Pružaoce usluga i subjekt koji je odgovoran za pružanje usluga (pod uslovom da se u slučaju otkaza ili promjene bilo koje od usluga iz paketa mogu primjeniti standardne doplate). U cenu nisu uračunate takse niti lokalne doplate koje naplaćuje hotel na licu mjesta.
   4. Uvjeti vršenja usluga podliježu odredbama i uvjetima ovih Općih uvjeta i uvjetima pojedinih usluga, osim ako u ovoj stavci je navedeno drugačije. Potraživanja vezana uz vršenje ugovora avionskog prijevoza u okviru Dinamičkog paketa - korisnik bi trebao da upućuje kod Prijevoznika s kojim je sklopio ugovor o avionskom prijevozu i koji vrši let, za koji je korisnik kupio avionsku kartu. Razmatranje potraživanja Korisnika prema Prijevozniku se vrši prema pravilima određenim u općim uvjetima ovog Prijevoznika i u skladu s obavezujućom avionskom tarifom. Potraživanja vezana uz vršenje ugovora o pružanju hotelskih usluga u okviru Dinamičkog paketa Korisnik treba uputiti Pružatelju hotelskih usluga i prema pravilima koje je odredio.
  17. Dodatne usluge nuđene u okviru transakcionog postupka.
   1. U okviru usluga dostupnih u Rezervacijskom sustavu i preko Telefonskog Korisničkog Centra korisnici mogu izvršiti rezervaciju dodatnih usluga koje podliježu naplatama navedenim u okviru transakcijskog postupka.
   2. Paket usluga eSky koji se zove eSky Asistent je paušalna servisna naknada za jednu ili više izmjena u karti vršenih preko Telefonskog Korisničkog Centra i obuhvaća: pomoć u uvođenju izmjena u karti, pomoć u vraćanju karte, naručivanje posebne prtljage ili prijevoza životinja, naručivanje posebnog obroka ili pratnje za dijete. Pravila vršenja izmjena i povrata su navedena u I dijelu, stav 12. i 13. Općih uvjeta i primjenjuju se. Kako bi se izbjegle nedoumice u slučaju kada za usluge predviđene u Tabeli servisnih naknada koja se nalazi u ovim Općim uvjetima su predviđene dodatne naknade a Korisnik je zakupio eSky Asistenta - plaća se servisna naknada samo za usluge drugačije od onih određenih u okviru paušalne servisne naknade za eSky Asistenta. Kupovinom usluge eSky Asistenta korisnik se oslobađa servisne naknade koju preuzima eSky i koja je navedena u Tabeli servisnih naknada za dodatne usluge do izmjena u kupljenoj karti. U slučaju kada avio kompanija u skladu s uvjetima tarife preuzima naplatu za izmjene/povrate/posebne usluge, Korisnik ima obavezu da plati cijenu za uslugu koju je navela avio kompanija. eSky informira da vršenje dodatne usluge ili nanošenje izmjena u kupljenoj karti zahtjeva konačno prihvaćanje od strane avio kompanije kako bi bila važeća. U slučaju neprihvaćanja od strane avio kompanije ova usluga ili izmjena avio karte neće moći biti izvršena.
   3. Online prijava omogućava prijavu u električnom sustavu pojedinih zrakoplovnih tvrtki za kupljenu zrakoplovnu kartu ako je takva mogućnost predviđena u procesu rezervacije. Kao dio online prijave, karta za ukrcaj se šalje na e-mail adresu koju je Korisnik dao tijekom postupka rezervacije. Karta za ukrcaj je poslana u roku koji omogućuje pravilnu uporabu usluge prijevoza. Neki zrakoplovni prijevoznici mogu  obvezati Korisnika da ustupi dodatne informacije koje nisu dostupne u procesu rezervacije u svrhu prijave. Korisnik je dužan dati trenutne podatke za kontakt, kao što su e-mail adresa i telefonski broj, kako bi omogućio kontakt, posebno izravno prije leta. Nedostatak pojedinosti o kontaktu, pružanje kontaktnih podataka za online prijavu manje od 48 sati prije planiranog odlaska, pružanje netočnih ili nepotpunih podataka o kontaktu, neodgovaranje na telefonske pozive upućene od strane eSkya može spriječiti online prijavu i može biti povezano s dodatnim naknadama od strane zrakoplovnih prijevoznika ili s nedostatkom mogućnosti za obavljanje prijevoznih usluga.
   4. Sigurna karta - kada dođe do situacije zbog koje let zakasni ili bude otkazan eSky, u okviru analize podataka koji se odnose na let Korisnika, će mu pružiti informacije o subjektu s kojim surađuje u cilju dobivanja odgovarajuće odštete, tj. AIRHELP LIMITED, 9B Amtel Building, 148 Des Voeux Road Central, Central, Hong Kong, CB No. 1926223, BR No. 61625023-000 koji će poduzeti određene mjere nakon izričitog prihvaćanja od strane Korisnika. Istovremeno u skladu s Regulativom (EU) br. 261/2004 Europskog parlamenta i Savjeta eSky informira da korisnik ima pravo na potraživanja i zahtjeve direktno upućene avio kompaniji koja vrši prijevoz u cilju dobivanja, u određenim slučajevima, nadoknade, za koju putnik može imati pravo.
 2. OPĆI UVJETI PRIJEVOZA POJEDINIH "LOW COST" AVIO KOMPANIJA NAVEDENIH U TOČKI II, PASUS 3. OPĆIH UVJETA.

   

  Aer Lingus, Air Baltic, Air Europa, Air Iceland, Air Rarotonga, Air Southwest, Airasia, Atlas Blue / Royal Air Marocco, Aurigny, Bergen Air Transport, Blu Express, BlueAir Business Aviation, Blue Islands, Bulgaria Air, Condor, Corendon, DAT, easyJet, Excelairways, FlyBe, flythomascook.com, Germania Express, Eurowings, GOL, BRA, Helvetic, WOW air, Jet2, TUI Fly, Jet Blue Airways, Jetstar Airways, Jetstar Asia Airways, Kulula, Luxair, Lydd Air, Air Italy, Nature Air, Nextjet, Norwegian, Pegasus Airlines, Ryanair, Smart Wings, Skytrans Airlines, Southwest, SpiceJet, Sprint Air, Spirit Airlines, Sun Country Airlines, SunExpress, ThomasCookAirlines.com, TUI Airways, Transavia, Virgin Blue - Virgin Australia, Viva Colombia, Viva Peru, Vueling, WestJet Airlines, Wizz Air, Laudamotion, Volotea, Astra Airlines, Jazeera Airways, Satena, EasyFly, Wingo, VivaAerobus, Mayair, AirPanama, JetSmart, Passaredo, LCPeru, Peruvian, Avianca, LATAM, AZUL, SkyAirlines, Amaszonas, Boliviana de Aviación, Aerolínea de Antioquia.

   

  General IATA conditions

Rezervacije hotela

Opći uvjeti - Rezervacije Hotela

 1. OPĆE ODREDBE

  1. eSky nije strana ugovora o pružanju smještajnih usluga i drugih ugovora koji su povezani s njima a koji su sklapani preko Rezervacijskog sustava, jer strana je uvijek pružatelj usluga koji je direktno naveden i određen u ponudi i koji nudi usluge koje su predmet ugovora. Ugovori sklapani preko stranice eSky, navedeni gore, su sklapani i vršeni na osnovi općih uvjeta ugovora pojedinih pružatelja usluga. Svi podaci koji su prikazani u ponudama Servisa su zasnovani na podacima direktno podijeljenim od strane dobavljača hotelskih usluga. Uvjeti rezervacije hotelskih usluga koje pruža EXPEDIA se vrše prema pravilima navedenim u narudžbi i u skladu s Općim uvjetima - https://developer.ean.com/terms/en/
  2. Upotrebljeni u ovim Općim uvjetima termini označavaju:
   1. a. Dobavljač – dobavljač smještajnih usluga ili s njima povezanih, eSky, koji nudi Korisniku preko internetske stranice www.esky.hr i preko drugih stranica koje su vlasništvo subjekata koji surađuju s eSky, svoje usluge detaljno opisane u pojedinim ponudama,
   2. Smještajne ili hotelske usluge - kratkotrajan, opće dostupan najam kuća, stanova, soba, mjesta za noćenje, kao i mjesta za postavljanje šatora ili kamp prikolica te pružanje, u okviru objekta, povezanih usluga,
   3. Proizvodi u paketu - individualno i samostalno podešeno od strane Korisnika tijekom postupka rezervacije rješenje koje je paket putovanja koje se satoji od nekoliko pojedinih usluga u okviru usluge prijevoza (avionski prijevoz) i rezervacije usluge smještaja zajedno s eventualnim dodatnim uslugama, dostupni preko stranice www.esky.hr.
  3. Predmet Općih uvjeta
   Ovi Opći uvjeti uređuju pravila dijeljenja na stranici www.esky.hr hotelskih usluga koje nude treći subjekti Korisnicima koji žele napraviti odgovrajuću rezervaciju.
  4. eSky osigurava Korisniku:
   1. direktan pristup smještajnim uslugama koje nude pružatelji i koje se odnose na objekte kako u zemlji tako i u inozemstvu,
   2. mogućnost korištenja proizvoda u paketima prema želji i individualno podešavanih od strane Korisnika.
  5. U slučaju kada iz zakonskih odredbi bude proizlazila takva obaveza, eSky ima obavezu platiti PDV porez za pružane usluge. Osim toga eSky ima obavezu osigurati, uključujući financijsku stranu, elemente od kojih se sastoje proizvodi u paketu, na svojoj stranici.
 2. MOGUĆE VARIJANTE REZERVACIJE SMJEŠTAJNIH USLUGA

  1. Ovisno o ponudi pojedinih Dobavljača, razlikuje se sljedeće principe rezervacije i vršenja plaćanja za smještajne usluge:
   1. vršenje rezervacije smještajne usluge putem Rezervacijskog sustava uz istovremeno reguliranje plaćanja od strane korisnika u roku koji je naveden u ponudi objekta direktno kod Dobavljača koji nudi objekat - nema uplate za eSky,
   2. vršenje rezervacije smještajne usluge putem Rezervacijskog sustava uz istovremeno reguliranje plaćanja od strane Korisnika u rokovima koji su navedeni u ponudi na račun eSky,
  2. Zbog mogućnosti provjere pravilnosti navedenih podataka i osiguranja plaćanja za izvršenu rezervaciju razlikuje se:
   1. negarantiranu rezervaciju koju Korisnik nije platio,
   2. garantiranu rezervaciju, koju je Korisnik platio ili su podaci Korisnika provjereni prema pravilima određenim u ovim Općim uvjetima.
 3. SLANJE ZAHTJEVA I REZERVIRANJE HOTELSKIH USLUGA

  1. Zahtjev za rezervaciju:
   Korisnik šalje zahtjev za rezervaciju smještajne usluge izborom jedne od dostupnih opcija - elektronski Rezervacijski sustav dostupan na www.esky.hr, na drugim stranicama koje su vlasništvo subjekata koji surađuju sa eSky ili telefonski kontakt preko navedenog broja Telefonskog Korisničkog Centra kao i putem unošenja u obrazac za osobne podatke svih neophodnih podataka.
  2. Potvrda zahtjeva i cijene:
   1. Korisnik dobiva, na adresu elektronske pošte koju je naveo, potvrdu zahtjeva koja osim broja rezervacije sadrži informaciju o smještajnoj usluzi, ukupnoj cijeni usluge i izabranom načinu plaćanja.
   2. Kreiranje i posjedovanje rezervacije je za Korisnika obavezujuće kako bi koristio smještajnu uslugu.
   3. Cijena smještajne usluge je izražena u HRK ili drugoj valuti navedenoj u obrascu sa zahtjevom. Cijena usluge posebno sadrži: neto tarifu, dodatne naknade, završno čišćenje i druge naplate navedene u rezervaciji.
   4. U slučaju kada rezervirana usluga u skladu sa uvjetima rezervacije zahtjeva da Korisnik izvrši dužnu naplatu na račun eSky, cijena usluge navedena u potvrdi rezervacije nije garantirana do trenutka kad eSky dobije uplatu zbog uvjeta koje su odredili Dobavljači hotelskih usluga.
   5. Prije izvršenja plaćanja Korisnik ima obavezu provjeriti pravilnost podataka koje sadrži poslana potvrda.
  3. Kreiranje narudžbe smještajne usluge:
   1. Korisnik može izvršiti narudžbu pod uvjetom da unese stvarne osobne podatke u Rezervacijski sustav. Prije izvršenja narudžbe Korisnik ima obavezu da pročitati ove Opće uvjete i prihvati ih kao i pročitati uvjete rezervacije usluge koje se odnose na objekat koji nudi uslugu i koji je izabrao Korisnik.
   2. Shvaćanje uvjeta rezervacije pomoći će Korisniku izvršiti izbor najpovoljnije usluge i omogućit će smanjenje troškova eventualnog otkazivanja narudžbe.
   3. Poslije dobivanja prijave rezervacije eSky može stupiti u kontakt s Korisnikom u cilju provjere podataka Korisnika i potvrde ponude. U slučaju kada kontakt s Korisnikom nije mogući, eSky ne garantira uspješan prijem rezervacije od strane Dobavljača, u skladu sa sadržajem izvršene prijave, osim ako je izvršena garantirana rezervacija u skladu sa točkom V stav 2. ovih Općih uvjeta.
   4. Svaku rezervaciju/prijavu eSky prosljeđuje u ime Korisnika određenom Dobavljaču kao deklaraciju narudžbe.
   5. Hotel ima pravo otkazati rezervaciju u slučaju nepojavljivanja se na dan početka usluge u objektu koji nudi uslugu. Vrijeme i uvjeti otkazivanja određeni su u detaljnim uvjetima rezervacije objekta koji nudi uslugu.
  4. Potvrda rezervacije
   Potvrdu rezervacije ("hotelski vaučer") koju je isprintao Korisnik a koju je dobio na e-mail adresu zajedno sa izvršenom u određenim roku eventualno obaveznom uplatom smatra se narudžbom smještajne usluge.
  5. Promotivna tarifa hotela iz EXPEDIA ponude
   U slučaju avionskih karata kupljenih putem Rezervacijskog sustava Korisnik može kupiti u okviru promotivne tarife smještajnu uslugu pod uvjetom da rok boravka i zemlja boravka u slučaju povratnih karata obuhvaća rok između polijetanja i slijetanja a u slučaju rezervacija u jednom pravcu obuhvaća period od 14 dana od dana dolaska. Ako navedeni uvjeti nisu ispunjeni ili nema dostupnih usluga iz Expedia ponude - promotivna tarifa ne obavezuje.
 4. NAČINI PLAĆANJA

  1. Načini plaćanja:
   1. U slučaju kada plaćanje za uslugu treba izvršiti prije dolaska u objekat direktno na račun Dobavljača, ponuda sadrži detaljne podatke neophodne za određene uplate.
   2. U slučaju kada, u skladu s tarifom koja se odnosi na određeni objekat, plaćanje za uslugu treba izvršiti prije dolaska u objekat na račun eSky, prihvaćani su sljedeći načini plaćanja ze hotelske/smještajne usluge:
    • plaćanje elektronskim platnim instrumentom,
    • plaćanje putem bankovne doznake,
    • plaćanje gotovinom,
    • uplata putem državne platne institucije, kojoj ponudu je podijelio eSky u servisu i pod uvjetima koje je odredila institucija.
   3. izbor željenog načina plaćanja vrši Korisnik u obrascu s osobnim podacima Rezervacijskog sustava, gdje:
    • Plaćanje putem bankovne doznake može se izvršiti samo za objekte (lokale) rezervirane na www.esky.hr. Izborom ovog načina plaćanja Korisnik se obvezuje uplatiti u roku od 24 sata od prijave rezervacije iznos koji je dužan za uslugu.
    • Gotovinske uplate i plaćanja putem bankovne doznake treba izvršiti na bankovni račun eSky naveden u e-mail poruci s potvrdom rezervacije,
    • U uplatnicu treba unijeti ime i prezime Korisnika i broj rezervacije.
    • Plaćanje elektronskim platnim instrumentom.
    • Korisnik Rezervacijskog sustava avionskih karata preko interneta vrši kupovinu pomoću platne kartice VISA, Eurocard, Mastercard, Diners Club, American Express ili drugim platnim instrumentom, koji se spominju u poljskom Zakonu o platnim uslugama. (Dz. U. [poljski službeni list] od 2011. br. 199. poz. 1175. sa kasnijim izmjenama).
   4. Transakcija kupovine upotrebom elektronskih platnih instrumenta je sigurna transakcija.
   5. Izborom načina plaćanja "platna kartica" Korisnik se obvezuje popuniti u obrascu sa osobnim podacima Rezervacijskog sustava polja sa podacima platne kartice koju koristi (kao što su: vrsta kartice, broj kartice i datum važenja kartice, CVV/CVC kod). Poslije prijave rezervacije platna kartica je automatski autorizirana od strane Rezervacijskog sustava i zadužena na iznos koji odgovara cijeni kupljenih usluga (odnosi se samo na rezervacije plaćene na račun eSky).
   6. Pažnja! Unos nepravilnih podataka platne kartice (npr. pogrešan broj ili datum važenja) će prouzrokovati odbijanje zahtjeva od strane Rezervacijskog sustava.
  2. Poslije izvršenja uplate (zaduživanje kartice, izvršenje plaćanja putem bankovne doznake, plaćanje gotovinom) i uknjiženja, sustav automatski kreira i šalje na adresu elektronske pošte, koju je Korisnik naveo, vaučer s potvrdom kupovine hotelske usluge. Vaučer je dokaz kupovine hotelske usluge, koji Korisnik treba prikazati u trenutku korištenja usluge u hotelu.
 5. UVJETI OTKAZIVANJA REZERVACIJE/NARUDŽBE

  1. Otkazivanje rezervacije/narudžbe. Rezervacija smještajne/hotelske usluge podliježe pravilima otkazivanja koja se nalaze na stranici određenog Pružatelja.
  2. Otkazivanje u slučaju neidentificiranog korisnika.
   Kako bi se izbjegle zloupotrebe u Rezervacijskom sustavu i kako pružatelji ne bi bili opterećeni lažnim ili pogrešnim rezervacijama, eSky zadržava pravo otkazivanja u pojedinim slučajevima negarantiranih rezervacija ukoliko ne postoji mogućnost za kontakt s Korisnikom preko telefonskog broja koji je naveo. U takvim slučajevima Korisnik nema pravo na potraživanje korištenja smještajne usluge. Isto se odnosi na situaciju kada eSky dobije informaciju da sa e-mail adrese, koju je naveo Korisnik, već su vršene rezervacije koje nisu upotrebljene ili kada povratna pitanja, koja ovim putem postavlja eSky, ostaju bez odgovora. Da bi se izbjeglo otkazivanje rezervacije zbog sumnje da ova rezervacije je izvršena s namjerom da se ne upotrebi, Korisnik ima mogućnost da izvrši garantiranu rezervaciju navođenjem broja platne kartice. Kupac može dobiti zahtjev da pošalje skeniranu kopiju kartice i osobnog dokumenta kao i popunjenog obrasca UCCCF za potrebe verifikacije pravilnosti transakcije.
 6. ZAVRŠNE ODREDBE

  1. Korisnik se slaže na dijeljenje njegovih osobnih podataka i izjavljuje da posjeduje suglasnost drugih osoba, za koje i u ime kojih vrši rezervaciju, zbog obrade podataka ovih osoba od strane eSky za dobavljača u cilju izvršenja postupka rezervacije i nuđenja Korisniku eventualne postprodajne podrške putem stranice eSky u okviru naručene usluge.
  2. Eventualna potraživanja Korisnika i zahtjevi odšteta za štete koje su nastale trebaju biti upućene i izvršene prema relevantnim Dobavljačima. eSky odgovara za nepravilno obavljanje usluge posredovanja.
  3. Usluga eSky i drugih firmi koje sa njom surađuju u okviru dostavljanja baza podataka o smještajnim objektima je omogućivanje Korisniku pristupa direktnim ponudama koje predstavljaju pojedini dobavljači.
  4. Informacije o hotelima i standardu njihovih usluga
   Međunarodna kategorizacija hotela prema sustavu zvijezdica je neobavezna informacija u vezi sa standardom određenog hotela. Dostupna u Rezervacijskom sustavu eSky informacija o hotelima je osnovana na vlastitoj ocjeni hotela.
  5. Kako bi se spriječilo nedozvoljeno korištenje kreditne kartice, eSky zadržava pravo na dodatne provjere kako bi potvrdio identitet vlasnika kreditne kartice ili činjenicu da je vlasnik kreditne kartice dao svoj pristanak za naplatu.

Making insurance contracts

Terms and Conditions - Making Insurance Contracts (version 2.6)

MAKING INQUIRIES AND PURCHASING TRAVEL INSURANCE

 1. Osiguravajuće društvo je Colonnade Insurance S.A., registrirano u Luxembourgu pod brojem: B 61605, sa sjedištem u: rue Jean Piret 1, L-2350 Luxembourg, koje u Poljskoj posluje preko svog ogranka Colonnade Insurance Société Anonyme, registriranog u Okružnom sudu glavnog grada Varšave, 12. odjeljak Registra nacionalnog suda (KRS), pod brojem 0000678377, NIP (porezni identifikacijski broj) 1070038451, sa sjedištem registriranim u: ul. Marszałkowska 111, 00-102 Warsaw, email: info@colonnade.pl
 2. Agent osiguranja je We Care Insurance sp. z o.o., sa sjedištem u: Katowice 40-265, ul. Murckowska 14A, registriran u Registru poduzetnika u okviru Okružnog suda Katowice-Wschód u Katowicama, 8. komercijalni odjeljak Registra nacionalnog suda pod brojem KRS 0000751962, NIP: 954-279-73-53, REGON: 381493361, sa akcijskim kapitalom od 5.000 PLN (isplaćeno u cjelosti).
 3. eSky u svojstvu ugovaratelja osiguranja obavlja sve stvarne i pravne radnje u vezi sa zaključenjem ili provođenjem ugovora o grupnom osiguranju, kako su definirane u Općim uvjetima, uključujući slijedeće: obavještava Korisnike o uvjetima ugovora o grupnom osiguranju, osigurava dokumente neophodne prije pridruživanja grupnom osiguranju, prihvaća pristup grupnom osiguranju, daje instrukcije o postupanju u slučaju da se dogodi događaj pokriven ugovorom o grupnom osiguranju.
 4. Ugovarač osiguranja dužan je pružiti Korisnicima sve neophodne informacije o nivoima pokrića usluga osiguranja preko rezervacijskog sustava ili preko kontakt-centra.
 5. Ugovor o osiguranju zaključuje se u skladu sa Općim uvjetima grupnog osiguranja i sadržajem preciziranim u ovim Općim uvjetima, kao i u skladu s uvjetima navedenim u rezervacijskom sustavu ili preko kontakt-centra.
 6. Svi dokumenti koji definiraju nivo pokrića ugovora o grupnom osiguranju koji je sklopljen između Korisnika i Osiguravajućeg društva dostupni su u rezervacijskom sustavu ili preko kontakt-centra.
 7. Dokument kojim se potvrđuje sklapanje ugovora o osiguranju je Potvrda, koja se Korisniku izdaje u elektronskoj formi po završetku procedure rezerviranja u rezervacijskom sustavu ili preko kontakt-centra.
 8. Potvrda, Opći uvjeti grupnog osiguranja, kao i drugi dokumenti dostupni Korisniku preko rezervacijskog sustava ili preko kontakt-centra u vezi sa primjenom usluga osiguranja kupljenih preko Ugovarača osiguranja, dostavljaju se na email adresu koju je naznačio Korisnik.
 9. Korisnik zahtijeva naplaćivanje ugovora o osiguranju tako što bira jednu od opcija dostupnih u rezervacijskom sustavu ili preko kontakt-centra, kao i davanjem svih neophodnih podataka o ličnosti u upitniku.
 10. Korisnik će platiti Potvrdu o osiguranju samo ako su svi lični podaci unijeti u rezervacijski sustav točni. Prije sklapanja ugovora o osiguranju, Korisnik je u obavezi pročitati i prihvatiti ove Opće uvjete, Opće uvjete ugovora o grupnom osiguranju, kao i sve druge dokumente dostupne Korisniku u rezervacijskom sustavu ili preko kontakt-centra.
 11. Na navedenu email adresu Korisnik prima potvrdu, koja uključuje broj kupljene Potvrde, informacije o ukupnoj cijeni Potvrde i načinu njenog plaćanja. Cijena Potvrde izražena je u valuti prethodno odabranoj u rezervacijskom sustavu ili preko kontakt-centra.
 12. Za plaćanje Potvrde može se odabrati neki od slijedećih načina, obuhvaćenih uslugama koje se pružaju preko web stranice Ugovaratelja osiguranja ili kontakt centra, ako rezervacijski sustav podržava taj način plaćanja:
  1. platna transakcija korištenjem platne kartice ili sličnog instrumenta plaćanja,
  2. online bankovni prijenos,
  3. prijenos novčanih sredstava sa platnog računa,
  4. plaćanje putem lokalne platne institucije koja je ponuđena u rezervacijskom sustavu, pod uvjetima koje zahtjeva ta platna institucija,
  5. ostali načini plaćanja za datu zemlju u kojoj se sprovodi transakcija radi plaćanja, detaljno opisano tokom rezerviranja date usluge.
 13. Plaćanje platnim karticama ili sličnim instrumentima plaćanja je bezbedna transakcija, koja se provodi na slijedeći način:
  1. Korisnik rezervacijskog sustava obavlja plaćanje koristeći VISA, Eurocard, Mastercard, Diners Club, American Express platnu karticu ili neki drugi instrument plaćanja koji je ugovoren sa Korisnikom, a kako je određeno u rezervacijskom sustavu ili uvjetima ugovorenim preko kontakt-centra.
  2. odabiranjem platne kartice kao forme plaćanja, Korisnik se obavezuje popuniti polja koja sadrže informacije o platnoj kartici u sklopu upitnika o ličnosti u rezervacijskom sustavu.
  3. po obavljanju rezervacije, rezervacijski sustav automatski provjerava platnu karticu i ona se tereti za iznos kupljene usluge.