Izbornik

UVJETI KORIŠTENJA

OPĆE INFORMACIJE

 • § 1. OPĆE INFORMACIJE

  1. U ovim Uvjetima određuju se uvjeti korištenja „Rezervacijskog sustava“ za usluge trećih osoba koje se nude na web-stranici www.eSky.hr i preko Korisničkog centra, uključujući rezervaciju i kupovinu: avionskih karata, putnog osiguranja, hotelskog smještaja, paket-aranžmana, čarter letova, željezničkih karata i drugih usluga koje se nude preko Rezervacijskog sustava.
  2. Rezervacijskim sustavom letova upravlja eSky.pl Spółka Akcyjna, sa sjedištem u Katovicama, Katowice (40-265), ul. Murckowska 14A, upisan u Registar poduzetnika koji vodi Okružni sud Katowice-Wschód u Katovicama, 8. privredno odjeljenje, pod brojem KRS 0000383663, broj NIP [PIB]: 9481987199, sa potpuno isplaćenim akcionarskim kapitalom u iznosu od 1 019 525.60 PLN, koji posluje u sustavu VAT [PDV], u daljem tekstu: eSky.
  3. Korištenje Rezervacijskog sustava i usluga Korisničkog centra (dostupnog na brojevima telefona navedenim na web-stranici www.eSky.hr) podrazumijeva prihvaćanje svih navedenih odredbi ovih Uvjeta. Njihovo prihvaćanje je potvrda o namjeri i stvara obligacijski odnos između Korisnika i eSky-a kao Pružatelja usluge.
  4. Korisnik može besplatno kopirati, reproducirati ili čuvati sadržaj ovih Uvjeta, ali ih ne smije distribuirati u komercijalne svrhe.
  5. Trgovačka imena, nazivi, opisi i zaštitni znakovi predstavljeni na internetskoj stranici www.eSky.hr zaštićeni su zakonom. Svaki Korisnik dužan je suzdržati se od bilo kakvih radnji kojima se krše prava intelektualnog vlasništva osoba koje imaju pravo na ova imena, opise i žigove.
  6. Ukoliko nije drugačije naznačeno, sva autorska prava na tekstove, slike, fotografije i druge materijale sadržane na portalu www.eSky.hr pripadaju eSky-u. Svi zaštitni znakovi koji nisu eSky koriste se samo u informativne svrhe i pripadaju njihovim vlasnicima.
  7. Kopiranje, modificiranje i prijenos (elektronički ili na drugi način), kao i umnožavanje, korištenje i distribucija materijala sadržanih na portalu www.eSky.hr dopušteno je samo uz suglasnost vlasnika. Uporaba podataka dostupnih na internetskim stranicama ovog portala mogu se koristiti samo u skladu sa zakonom.
  8. Svaki Korisnik slaže se sa ovim Uvjetima čim preduzme bilo koju aktivnost s namjerom korištenja Rezervacijskog sustava.
  9. Korisnik može koristiti Rezervacijski sustav, ako uređaj ili tele-informatički sustav koji koristi ispunjava minimalne tehničke uvjete navedene u nastavku:
   • računalo, prijenosni uređaj ili drugi multimedijski uređaj s pristupom Internetu;
   • pristup e-pošti i aktivan e-mail adres;
   • ažurirani web preglednik, uključujući: Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Safari, Edge;
   • omogućavanje kolačića i Javascript podrške u web pregledniku;
   • aplikacija koja vam omogućuje otvaranje PDF dokumenata;
   • najmanje 3G brzina prijenosa podataka;
  10. Rezerviranje i kupovina konkretnih proizvoda dostupnih u Rezervacijskom sustavu su pojedinačne transakcije koje svaki put poduzima Korisnik i podliježu Općim uvjetima koje određuje svaka treća strana. Kupovina svakog proizvoda podliježe posebno definiranim uvjetima za svaku uslugu dostupnu preko Rezervacijskog sustava.
  11. Zbog različitih uvjeta poslovanja avio prijevoznika, preporučuje se da se na aerodrom stigne barem 3 sata prije zakazanog polijetanja aviona kako bi se izbjegle organizacijske poteškoće u pružanju usluge.
  12. Da biste prostudirali uvjete tarife Prijevoznika, pribavljanje informacija od određene zrakoplovne tvrtke ili subjekta koji pruža usluge Korisniku, kao i pružanje usluga obuhvaćenih ovim Pravilnikom možda će biti potrebna komunikacija na engleskom jeziku.
  13. Svaki Korisnik ima mogućnost registriranja eSky računa, što će omogućiti korištenje dodatnih funkcionalnosti koje olakšavaju kupnju usluga koje se nude na portalu www.eSky.hr ("Vaš račun").
  14. Registracija se odvija ispunjavanjem obrasca za registraciju dostupnog na portalu www.eSky.hr (nakon davanja vaše e-mail adrese i lozinke), prijavom putem Google usluge ili Facebook aplikacije ili odabirom želje za kreiranjem računa tijekom procesa rezervacije. Za aktivaciju Vašeg računa putem e-maila/lozinke potrebno je da Korisnik klikne na aktivacijsku poveznicu koju eSky odmah šalje na e-mail adresu koju Korisnik je naveo tjekom registracije. Registracija računa uz korištenje Googlea i Facebooka ne zahtijeva dodatnu potvrdu aktivacije.
  15. Prijava na Vaš račun se vrši unošenjem e-mail adrese (login) i lozinke koje ste naveli prilikom registracije računa u obrascu za prijavu.
  16. Lozinka unesena prilikom registracije Korisnika može se promijeniti nakon prijave na račun. Nije moguće promijeniti adresu e-pošte (login).
  17. Vaš račun se briše slanjem odgovarajućeg zahtjeva za ukidanje računa dostupnog u postavkama računa dostupnim na vašem računu.
  18. eSky ima pravo odmah izbrisati Vaš račun u slučaju grubog kršenja odredbi Pravilnika, pružanja nezakonitog sadržaja ili davanja neistinitih/lažnih podataka tijekom procesa registracije.
 • § 2. DEFINICIJE

  1. Rezervacijski sustav – program u kojem se obavljaju transakcije dostupne preko web-stranice www.eSky.hr i preko Korisničkog centra, a koji Korisniku omogućuje:
   1. pretraživanje letova između dva grada u zemlji i inozemstvu, upoređivanje cijene avionskih karata i kupovinu avionske karte,
   2. upoređivanje cijene i kupovinu putnog osiguranja,
   3. pretraživanje i rezerviranje hotelskog smještaja u bilo kojem gradu (u zemlji ili inozemstvu), u bilo kojem vremenskom periodu,
   4. pretraživanje željezničkih linija u zemlji i inozemstvu na određenoj željezničkoj ruti, procjenu njihove vrijednosti i kupovinu željezničke karte,
   5. dobivanje informacija o uslugama navedenim u točkama a–d koje su prilagođene Korisniku, zahvaljujući informacijskom sustavu osnovanom na geolokaciji Korisnika (na osnovu IP adrese i podataka o pretraživanju interneta).
   6. korištenje drugih usluga koje nude subjekti koji koriste oglasni prostor na internet prezentaciji eSky-ja kako je određeno u § 17 Propisa.
  2. Korisnik – bilo koja fizička ili pravna osoba ili organizacijska jedinica bez statusa pravne osobe, a koja po zakonu ima pravni subjektivitet i koja koristi Rezervacijski sustav ili Korisnički centar.
  3. Platitelj – bilo koja fizička ili pravna osoba ili organizacijska jedinica bez statusa pravne osobe, a koja po zakonu ima pravni subjektivitet i koja koristi Rezervacijski sustav ili Korisnički centar i vrši plaćanje ili je obavezna vršiti takvo plaćanje.
  4. Korisnički centar – jedinica zadužena za kontakte sa Korisnikom ili Platiteljem usluga web-stranice www.eSky.hr, pod uvjetima i u djelokrugu određenom u ovim Uvjetima.
  5. Dobavljač – pružatelj usluga koje se Korisniku nude preko web-stranice www.eSky.hr.
  6. Pružatelj usluge – subjekt koji Korisniku pruža usluge bliže određene ovim Uvjetima preko eSky-a, Rezervacijskog sustava ili direktno, ovisno o vrsti usluga.
  7. Hotelski smještaj – usluge smještaja, u koje je uključen smještaj izuzev onog koji podrazumijeva prebivalište, a koje nisu sastavni dio usluge prijevoza Korisnika,
  8. Avio prijevoznik – subjekt sa važećom dozvolom (koncesijom, licencom) koja mu dozvoljava poslovnu aktivnost avionskog prijevoza i usluga u opsegu koji je bliže određen u ovim Uvjetima.
  9. Avionska karta – dokument koji se izdaje pomoću Rezervacijskog sustava ili Korisničkog centra a koji omogućuje korištenje usluge avionskog prijevoza.
  10. Uvjeti tarife – uvjeti rezervacije koji vrijede za korištenje konkretne avionske karte, uključujući između ostalog: uvjete povrata avionske karte, veličinu prtljage.
  11. Adresa e-pošte / e-pošta - aktivna i ispravna adresa elektroničke pošte koju je naveo korisnik.
  12. Upitnik sa osobnim podacima – formular koji popunjava Korisnik za slanje svojih podataka kako bi mogao osobno koristiti usluge koje pruža eSky, a koji se prenose i obrađuju u skladu s uvjetima detaljno predviđenim Politikom privatnosti, koja je dostupna na web-stranici www.eSky.hr.
  13. Niskobudžetni (low-cost) avio prijevoznici – određeni avio prijevoznici koji podliježu posebno definiranim pravilima na osnovu § 14.
  14. Servisna naknada – naknada koja se ne može refundirati a koju uzima eSky ili Pružatelj usluge kao dio usluga koje nudi Korisniku, ovisno o vrsti i prirodi pruženih usluga, u oblasti određenoj ovim Uvjetima.
  15. Platežno sredstvo – prilagođeno sredstvo ili skup procedura koje su ugovorili Korisnik i Pružatelj usluga i koje koristi Korisnik ili Platitelj za izdavanje naloga za obavljanje platne transakcije.
  16. Platna kartica – platežno sredstvo koje omogućuje izdavanje platnih naloga, prijenos ili isplatu gotovine preko specijaliziranog subjekta.
 • § 3. OBAVEZE KORISNIKA PRILIKOM KORIŠTENJA REZERVACIJSKOG SUSTAVA

  1. Korisnik potvrđuje da ima punu sposobnost za zakonsko djelovanje i stupanje u pravno obavezujuće odnose.
  2. Korisnik potvrđuje da će Rezervacijski sustav koristiti za rezervaciju avionskih karata, kupovinu avionskih karata i rezervaciju i plaćanje svih drugih dostupnih usluga navedenih u ovim Uvjetima, kao i drugih usluga dostupnih u Rezervacijskom sustavu, isključivo u skladu sa važećim zakonima.
  3. Korisniku je zabranjeno davanje nezakonitih ili uvredljivih sadržaja, kao i poduzimanje radnji u okviru korištenja Rezervacijskog sustava suprotnih odredbama važećeg zakona, odredbama Pravilnika, kao i običajima i načelima društvenog suživota donesenim u tom smislu ili koje mogu uzrokovati poremećaje ili štetu funkcioniranju Rezervacijskog sustava te povredu prava treće strane.
  4. Korisnik pod svojim imenom i prezimenom pretražuje usluge koje želi rezervirati i obavlja plaćanje rezerviranih avionskih karata i/ili drugih usluga vlastitom platnom karticom. Svaka pretraga usluga rezerviranih pod tuđim ili lažnim imenom ili prezimenom i plaćanje rezerviranih avionskih karata i/ili drugih usluga tuđom ili lažnom platnom karticom odmah će biti prijavljeni nadležnim organima reda.
  5. Korisnik je dužan posjedovati odgovarajuće i važeće dokumente koji omogućuju provedbu usluga kupljenih putem Rezervacijskog Sustava ili Telefonskog Korisničkog ili važeće dokumente za boravak u zemlji. Posebno valjanu osobnu iskaznicu, važeću putovnicu, potrebne vize te druge dokumente, koji mogu biti potrebni ovisno o opsegu pruženih usluga. Korisnik je dužan također pročitati podatke o viznim i jezičnim uvjetima dostupnim putem web stranice www.eSky.hr.
  6. Korisnik se obvezuje da potvrdi sve neophodne informacije koje se zahtijevaju u Rezervacijskom sustavu ili koje zahtijeva Korisnički centar, uključujući, između ostalog, sanitarne informacije, terorističke pretnje i zdravstvene uvjete koje su u vezi s pružanjem usluga.
  7. eSky ne snosi odgovornost ako Korisnik nema gore nabrojana potrebna dokumenta, uključujući ulaznu ili tranzitnu vizu, neophodna u u zemlji u kojoj se pružaju usluge ili u kojoj Korisnik ima presjedanje, kao ni u slučaju da Korisnik ne ispuni obaveze opisane u točki 5 iznad. Sve informacije dostupne su Korisniku preko Rezervacijskog sustava ili Korisničkog centra, preko www.eSky.hr i web-stranice Ministarstvo vanjskih poslova Republika Poljska.
  8. Tijekom procesa rezervacije usluge, Korisnik je dužan upisati i dati prave te aktualne podatke. eSky nije odgovoran za točnost podataka koje je Korisnik unio u procesu rezerviranja usluga.
  9. U okviru korištenja usluga dostupnih putem Rezervacijskog Sustava, Korisnik može biti izložen posebnim opasnostima u vezi s korištenjem elektroničkih usluga, kao što su: mogućnost da neovlaštene osobe dobiju pristup podacima koji se prenose putem mreže ili pohranjuju na računalima ili mobilnim uređajima povezanim na mrežu, podatke, ometanje podataka, što može uzrokovati, posebice, njihov gubitak, neovlaštenu promjenu ili sprječavanje korištenja ponuđenih usluga.
 • § 4. OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

  • eSky informira da se nakon prikaza rezultata pretraživanja, u Sustavu ili drugim sustavima za pretragu avionskih karata i drugih usluga radi rezervacije, mogu prikazati druge ponude za sličnu uslugu koju pruža treća strana a koje se razlikuju od prethodno prikazanih. Samim dobivanjem rezultata pretraživanja, osim ako to nije odmah potvrdio unosom i plaćanjem rezervacije u Rezervacijskom sustavu, Klijent ne ostvaruje pravo zahtijevati od posrednika sklapanje ugovora o kupovini avionskih karata ili drugih usluga koje nude subjekti čije se usluge mogu naručiti preko Rezervacijskog sustava ili drugih sustava za pretragu avionskih karata i drugih usluga radi rezervacije.

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

 • § 5. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

  • Sva pitanja u vezi sa zaštitom osobnih podataka Korisnika i Platitelja i svih drugih lica koja koriste web-stranicu www.eSky.hr izložena su u Politici privatnosti, koja je dostupna na: https://www.eSky.hr/politika-privatnosti.
 • § 6. IZDAVANJE I DOSTAVA RAČUNA

  1. Za usluge kupljene putem portala www.eSky.hr ili Pozivnog Centra, dobavljač ili pružatelj usluga izdavat će elektroničke račune na temelju podataka dobivenih od Korisnika, pod uvjetom da se tijekom postupka rezervacije prijavi želja Korisnika za primanjem računa. Kupnjom i prihvaćanjem ovih Pravila, Korisnik daje suglasnost na primanje elektroničkih računa.
  2. Elektronski računi za usluge dostavljaju se na e-mail adresu navedenu u Upitniku sa osobnim podacima u Rezervacijskom sustavu ili tijekom procesa kupovine preko Korisničkog centra.
  3. Izmjene detalja elektronskog računa koji izdaje eSky a koje Korisnik navede u Upitniku s osobnim podacima bit će unesene pod uvjetima i u domeni koju predviđa odgovarajuće zakonodavstvo.
  4. Pružatelj usluge i Dobavljač mogu navesti i posebne uvjete za izdavanje računa izvan uvjeta koje daje eSky.

VRSTE I METODE PLAĆANJA

 • § 7. VRSTE I METODE PLAĆANJA

  1. Korisnik može odabrati sljedeće vrste plaćanja usluga koje se pružaju na web-stranici www.eSky.hr ili preko Korisničkog centra, ako su oni dostupni u Rezervacijskom sustavu:
   1. prijenos sredstava posredstvom platne kartice ili sličnog platežnog sredstva,
   2. prijenos sredstava preko on-line bankarstva,
   3. prijenos sredstava sa platnog računa,
   4. plaćanje preko lokalne institucije za obavljanje plaćanja koja je ponuđena u Rezervacijskom sustavu i pod uvjetima za plaćanje koje predviđa ta institucija,
   5. drugim posebnim sredstvima za konkretnu zemlju u kojoj se obavlja transakcija u Rezervacijskom sustavu, kako je precizirano u postupku rezervacije te usluge.
  2. Korisnici biraju željenu vrstu plaćanja popunjavanjem Upitnika s osobnim podacima u Rezervacijskom sustavu ili preko izjave date Korisničkom centru, imajući u vidu da:
   1. prijenos sredstava treba obaviti na bankovni račun eSky-ja naznačen u e-mailu kojim se potvrđuje rezervacija odabranih usluga,
   2. prijenos sredstava i platni nalozi svaki put moraju sadržati podatke u kojima su precizno navedeni ime i prezime Korisnika naznačeno u Rezervacijskom sustavu, kao i identifikacijski broj koji je eSky odredio za konkretnu uslugu, npr. broj rezervacije.

   Za avionske karte dostupne su sljedeće mogućnosti plaćanja:

   1. plaćanje putem bankovnog prijenosa novca s računa za plaćanje moguće je samo prilikom rezervacije zrakoplovne karte preko web stranice www.eSky.hr, koja je izvršena unaprijed, najmanje 2 radna dana prije polaska, ako Esky omogućuje takav oblik plaćanja. U slučaju kad odaberete taj način plaćanja, jeste dužni kao Korisnik izvršiti prijenos novaca na račun Esky za rezerviranu avionsku kartu, odmah nakon rezervacije. U slučaju kašnjenja u primanju sredstava na bankovnom računu eSky, zrakoplovna tvrtka može promijeniti uvjete rezervacije.
   2. avionske karte plaćene prijenosom sredstva s platnog računa ili bankovnim transferom preko interneta, eSky izdaje na dan kada dospijeva na plaćanje kupovina karte ili kada je račun Korisnika zadužen, ako do zaduženja dođe do 20.00 h. Neradni dani su izuzetak i oni su definirani na web-stranici Rezervacijskog sustava – u ovim slučajevima transakcija će se obaviti prvog sljedećeg radnog dana, u skladu s uvjetima koje propisuje svaki prijevoznik.
   3. plaćanje za avionske karte Niskobudžetnih avio prijevoznika prilikom kupovine preko interneta vrši se korištenjem platne kartice ili sličnog platežnog sredstva ili transferom sredstava sa Korisnikovog platnog računa ukoliko je ta usluga naručena u obrascu rezervacije ili preko Korisničkog centra.

   Za hotelski smještaj:

   1. plaćanje za hotelski smještaj direktno Dobavljaču prije Korisnikovog dolaska u objekat, kojom prilikom Korisnik ima punu odgovornost da ispravno obavi plaćanje.
   2. plaćanje za hotelski smještaj preko Pružatelja usluge prije Korisnikovog dolaska u objekat, u kom slučaju se prihvaćaju metode plaćanja određene u točki 1.
  3. Plaćanje platnom karticom ili sličnim platežnim sredstvom je sigurna transakcija, koja se obavlja na sljedeći naćin:
   1. Korisnik Rezervacijskog sustava obavlja kupovinu platnom karticom ili drugim platežnim sredstvom koje je eSky dogovorio sa Korisnikom, kako je određeno u Rezervacijskom sustavu ili pod uvjetima koji su dogovoreni preko Korisničkog centra.
   2. biranjem platne kartice kao vrste plaćanja, Korisnik se obvezuje da ispuni polja u kojima se u Upitniku s osobnim podacima u Reyervacijskom sustavu zahtijevaju podaci o njegovoj platnoj kartici.
   3. Prilikom odabira plaćanja kreditnom, ili debitnom karticom: Korisnik je u obavezi upisati broj kartice, verifikacijski kod (CVV), datum valjanosti kartice, ime i prezime, kao i adresu vlasnika kartice, kontakt telefon, i korektnu e-mail adresu, na koju će biti poslana potvrda rezervacije. Ako je kreditna kartica valjana, i ima dovoljno sredstava po kartici, neophodna za rezervaciju avio karte, stiskom na gumb ''Rezervirajte i platite'',  Sustav rezervacija vrši potvrdu rezervacije, i potvrđuje kod same rezervacije. Rezervacija se generira u roku do 48h, kada korisnik dobija potvrdu o rezervaciju, i informaciju o naplaćenom iznosu za avio kartu. U ostalim slučajima, korisnik će biti obavješten da rezevacije ne može biti uspješno završena.
   4. nakon što je obavljena rezervacija, eSky u Rezervacijskom sustavu automatski autorizira platnu karticu po redoslijedu u telefonskom sustavu i ona se tereti u skladu s cijenom kupljene usluge.
   5. u slučaju da usluge podrazumijevaju rezerviranje i plaćanje avionskih karata, platna kartica se tereti u dvije transakcije: neto iznos za avionsku kartu i aerodromske naknade naplaćuje avio prijevoznik, dok iznos servisne naknade naplaćuje Pružatelj usluge. Naplata dospjelog iznosa može biti obavljena i u jednoj transakciji.
   6. u slučaju da usluge podrazumijevaju rezerviranje i plaćanje hotelskog smještaja, nakon zaduženja kartice i potvrde transakcije, sustav će poslati na Korisnikovu e-mail adresu vaučer kojim se potvrđuje kupovina hotelske usluge, koji je dokaz o kupovini hotelske usluge neophodan da bi se ta usluga koristila.
  4. Naplata za usluge koju obavlja eSky na osnovu Korisnikove rezervacije preko Rezervacijskog sustava ili pod uvjetima dogovorenim sa Korisničkim centrom obavlja se u valuti za koju Korisnik odredi da mu se predstave cijene avionskih karata i hotelskih usluga.

AVIONSKE KARTE

 • § 8. AVIONSKE KARTE

  1. U slučaju avio prijevoznika koji su akreditovani kod IATA (Međunarodne udruge za zračni prijevoz), time što je ponudu avio prijevoznika učinio dostupnom Korisniku, eSky nastupa kao zastupnik tih avio prijevoznika, a za subjekte koji nude druge usluge putem Rezervacijskog sustava nastupa kao administrator web-stranice na kojoj su dostupne usluge koje pruža Pružatelj usluga. Subjekti koji pružaju usluge prijevoza Korisniku i snose odgovornost za neostvaren ili na neodgovarajući način ostvaren let konkretno su određeni avio prijevoznici akreditovani kod IATA u ime kojih i za koje posluje Pružatelj usluga i čiji su nazivi navedeni tijekom procesa rezervacije i na avionskoj karti koja se izdaje Korisniku.
  2. U slučaju Niskobudžetnih avio prijevoznika, Pružatelj usluge nastupa kao posrednik koji izvršava činjenične radnje kod tih avio prijevoznika, što za rezultat ima obavljanje transakcije i isporuku karata naručenih od tih avio prijevoznika strogo u skladu s instrukcijama i u ime Korisnika, kako je ovaj zahtijevao preko Rezervacijskog sustava ili Korisničkog centra. Pružanje usluga i obrada reklamacija podliježu općim uvjetima odgovarajućeg Avio prijevoznika koji su predočeni tijekom procesa rezervacije.
  3. U slučaju da čarter letove organizuje organizator putovanja, eSky nastupa u svojstvu agenta i daje informacije o uvjetima koje određuje subjekt koji sprovodi let. Subjekt koji sprovodi let odgovoran je za nepruženu ili za neodgovarajuće pruženu uslugu čarter leta.
  4. Strane u ugovoru o prijevozu su Korisnik i Pružatelj usluga, precizno označen i definiran u ponudi, koji pruža usluge zrakoplovnog prijevoza koje su predmet ugovora. Spomenuti ugovori sklopljeni preko web-stranice www.eSky.hr sprovode se na osnovi općih uvjeta ugovora s konkretnim Pružateljem usluga koji zaključuje ugovor s Korisnikom.
  5. Korisnik pretražuje rezervacije tako što bira jednu od avionskih linija koje su mu predložene u Rezervacijskom sustavu i tako što unosi zahtijevane informacije u Upitnik s osobnim podacima, koji se obrađuju u skladu sa § 5 ovih Uvjeta.
  6. Potvrđivanje pretrage i promjena cijene:
   1. Korisnik dobiva potvrdu rezervacije na e-mail adresu koju je naveo. Potvrda rezervacije sadrži, osim broja rezervacije, i podatke o odabranoj avionskoj liniji, ukupnoj cijeni i načinu plaćanja. U cijenu avionske karte uključeni su: neto tarifa preko Avio prijevoznika, aerodromske naknade, takse, nepovratna servisna naknada za izdavanje karte, dodatne naknade i sve druge naknade za druge usluge koje su integralni dio avionskog prijevoza a koje su navedene u pregledu transakcije u okviru Rezervacijskog sustava.
   2. S obzirom na preliminarnu prirodu rezervacije, cijena avionske karte nije garantirana sve dok Pružatelj usluge ne primi uplatu na ime rezervacije.
   3. Korisnik se obvezuje provjeriti detalje o rezervaciji navedene u e-mailu kojim je ona potvrđena, kao i rok za plaćanje rezervacije kako bi se avionska karta kupila po cijeni prikazanoj tijekom pretrage Rezervacijskog sustava.
  7. Kupovina avionske karte:
   1. Prije kupovine Avionske karte, Korisnik je obvezan pročitati i prihvatiti ove Uvjete, kao i pročitati uvjete i ograničenja rezervacije i uvjete i ograničenja tarife za avionsku liniju koju je odabrao Korisnik, a koji su dostupni u Rezervacijskom sustavu. Pružatelj usluge naplatit će Korisniku nepovratnu servisnu naknadu za sve operacije u vezi s izdavanjem karte, u iznosu određenom tijekom procesa rezervacije.
   2. Korisnik rezervira avionsku kartu u Rezervacijskom sustavu ili preko Korisničkog centra na osnovi njene dostupnosti, cijene i mogućnosti pružanja date usluge, koji su određeni u Rezervacijskom sustavu ili dobiveni preko Korisničkog centra u trenutku rezervacije.
   3. Nakon dobivanja naloga za rezervaciju, Pružatelj usluge zadržava pravo da kontaktira Korisnika kako bi provjerio podatke o Korisniku i potvrdio uvjete rezervacije. U slučaju nemogućnosti uspostavljanja kontakta s Korisnikom, Pružatelj usluge pravi rezervaciju u skladu s uvjetima pod kojima je Korisnik podnio nalog za rezervaciju. Pružatelj usluge prihvaća rezervaciju pod uvjetom da je Korisnik platio barem iznos cijene avionske karte i iznos naknada za dodatne usluge koje je Korisnik naveo u Rezervacijskom sustavu kao i iznos servisne naknade.
   4. Dodatne usluge koje je naveo Korisnik a koje trebaju biti pružene u sklopu rezervacije (npr. posebni obrok, bodovi za programe lojalnosti, let sa životinjom, prtljaga prekomjerne težine, posebna ručna prtljaga, nepraćeno dijete, dodatna briga o putniku, pomagalo za osobe sa poteškoćama u kretanju, dječja kolijevka i druge) naručuju se preko Korisničkog centra ili preko e-mail adrese koju je naznačio eSky, kako bi se provjerilo jesu li dostupne.
   5. Pružatelj usluge zadržava pravo odbijanja izdavanja karte ako tarifa koju je odabrao Korisnik nije u suglasnosti s njenom namjenom prema prodajnim uvjetima konkretne ponude ili ako postoje druga opravdana ograničenja u sporazumima sa Avio prijevoznicima koja nisu pod kontrolom Pružatelja usluga.
  8. Vrste plaćanja prilikom kupovine avionske karte sprovode se pod uvjetima određenim u § 7 ovih Uvjeta.
  9. Pružatelj usluge Korisniku izdaje avionsku kartu u elektronskoj formi.
  10. Korisnikova avionska karta koju izdaje Pružatelj usluge šalje se na e-mail adresu naznačenu u Upitniku s osobnim podacima u Rezervacijskom sustavu ili tijekom procesa kupovine preko Korisničkog centra.
  11. Otkazivanje rezervacije na zahtjev Avio prijevoznika:
   1. eSky se neće smatrati odgovornim za promjene i otkazivanja Korisnikove rezervacije od strane avio prijevoznika.
   2. Korisnik će svaku reklamaciju uslijed otkazivanja leta ili promjena na letu, uključujući pomicanje leta uslijed greške Avio prijevoznika, uputiti direktno Avio prijevozniku. Odgovornost Avio prijevoznika propisana je odredbama Varšavske konvencije i Montrealske konvencije.
  12. Povrat avionske karte:
   1. Platitelj ima pravo na povrat avionske karte kupljene preko web-stranice www.eSky.hr ukoliko to dozvoljavaju uvjeti dane tarife, koje određuje direktno Avio prijevoznik. Povrat avionske karte može za posljedicu imati naplatu dodatnih penala u iznosu koji određuje Avio prijevoznik neovisno o eSky-u.
   2. Ukoliko tarifni uvjeti predviđaju mogućnost povrata zrakoplovne karte, Platitelj se može se obratiti telefonom Pozivnom Centru kako bi vratio zrakoplovnu kartu ili samostalno zatražiti povrat novca od Prijevoznika.
   3. Ovisno o upotrijebljenom načinu plaćanja, iznos povrata za zrakoplovnu kartu koji bi Kupac trebao primiti od Prijevoznika bit će uplaćen izravno na bankovni račun Kupca ili na račun njegove platne kartice u roku od 7 dana od dana kada Pružatelj usluge primi dospjeli iznos , u istoj valuti u kojoj je uplata izvršena. Pod datumom povrata podrazumijeva se datum terećenja novca s bankovnog računa Pružatelja usluga.
  13. Promjene rezervacije, dodatne usluge
   1. Korisnik samostalno pravi izmjene u svojoj rezervacii kod Prijevoznika, putem Pozivnog Centra ili putem kontakt obrasca, koji se nalazi na portalu www.eSky.hr. Ukoliko je datum polaska kraći od 48 sati, izmjena rezervacije moguća je putem Pozivnog Centra ili izravno kod Prijevoznika.
   2. Ako je do datuma polaska ostalo manje od 48 sati, promjena rezervacije moguća je isključivo preko Korisničkog centra.
   3. Trošak promjene avionske karte ovisi o cijeni karte i mogućnosti njene promjene, kako je odredio Avio prijevoznik. Ukupna cijena promjene rezervacije avionske karte uključuje:
    • standardni trošak za promjenu ili dodatnu uslugu (koji uključuje naknadu za promjenu karte prema propisima i tabeli nadoknada određenog avio prijevoznika, kao i nepovratne servisne nadoknade za promjenu narudžbine ili naručivanje dodatne usluge),
    • razliku u visini tarifa (razliku u troškovima između početne cijene karte i njene cijene u trenutku promjene),
    • razliku u visini taksi i aerodromskih naknada (potencijalnu razliku u cijeni između početne vrijednosti taksi i naknada i njihove vrijednosti u trenutku promjene).
   4. Pružatelj usluge mijenja rezervaciju u Rezervacijskom sustavu pod uvjetimama određenim u Tabeli naknada za dodatne usluge koje treba promijeniti uz već kupljenu kartu:

     

    Tabela naknada za dodatne usluge koje treba promijeniti uz već kupljenu kartu (u HRK):
    Promjena SN po osobi
    Promjene karte (uključujući: promjenu datuma putovanja i rute ili prezimena putnika) 143
    Otkaz ili povrat karte 143
    Dodavanje prtljage ili specijalna prtljaga 58,30
    Zahtijevanje asistencije za maloljetnu osobu bez pratnje 58,30
    Rezervacija izabranog sjedala u avionu 58,30
    Naručivanje specijalnog obroka 58,30
    Prijevoz životinja 58,30
    Prioritetno ukrcavanje 58,30
    Dodatne usluge koje nudi avio prijevoznik 58,30
    Prijava za let preko interneta (online check-in)/pomoć prilikom check-ina 58,30

     

   5. Korisnik može doplatiti promjenu rezervacije avionske karte kako je određeno u § 7 ovih Uvjeta. Plaćanje platnom karticom obavlja se preko Korisničkog centra. Ako se plaćanje obavlja prijenosom sredstava s platnog računa, Korisnik dobiva e-mail kojim se potvrđuje promjena, u kojem su precizirani: podaci o rezervaciji (broj rezervacije, podaci o putniku, podaci o avionskoj liniji i informacije o dodatnim uslugama i tarifama avionske karte), podaci za plaćanje i trošak promjene.
   6. Za neke promotivne tarife dostupne u Rezervacijskom sustavu važe vrlo specifični uvjeti rezervacije i izdavanja avionskih karata. Ovo posebno vrijedi za tarife u okviru kojih karte treba rezervirati i kupiti barem tri, sedam ili četrnaest dana unaprijed. Ukoliko se taj uvjet ne ispuni, cijena avionske karte podložna je promjeni. eSky zadržava pravo da Korisniku otkaže rezervaciju načinjenu točno tri, sedam odnosno četrnaest dana prije polaska ukoliko Korisnik prekorači ograničenje za kupovinu koje je Avio prijevoznik odredio uvjetima propisanim za datu tarifu. Avio prijevoznik može zahtijevati da se avionska karta izda ranije. U tom slučaju Korisnik će dobiti neophodnu informaciju o roku za plaćanje na e-mail adresu koja je u tom trenutku naznačena kao važeća.
  14. Ukoliko Korisnik tijekom postupka rezervacije Zrakoplovne Karte dobije informaciju da će odabirom određene Zrakoplovne Karte biti obvezan nadgledati datum leta izravno kod Prijevoznika, što znači da eSky neće obavijestiti Korisnika o takvoj promjeni, pa stoga Korisnik mora samostalno nadzirati promjene reda letenja i u skladu s tim na nje reagirati. U slučaju da Korisnik ne dobije relevantne informacije od Prijevoznika u vezi sa svojom rezervacijom, što može rezultirati nemogućnošću pružanja usluge, trebao bi se odmah obratiti eSky-u radi utvrđivanja statusa i mogućnosti izvršenja odgovarajućih promjena u rezervaciji.
 • § 9. USLUGA MultiLine (+Shield Zaštita)

  1. Opće odredbe
   1. Let označen kao „MultiLine” dostupan je Korisnicima u Rezervacijskom sustavu i obuhvaća najmanje dvije avionske konekcije s presjedanjem ili presjedanjima, kod jednog ili više Prijevoznika za koje izdane su odvojene karte. U ovom slučaju, svaki dio rute obuhvaćen zasebnom avio kartom smatra se odvojenom uslugom koja nije povezana s ostalim po pitanju organizacije cijelog putovanja, i nije relevantno jesu li odvojene karte izdane za usluge jednog ili više prijevoznika („MultiLine”). Kombinacija letova koja je pronađena u Rezervacijskom sustavu u sklopu MultiLine usluge dalje u tekstu se naziva „Putovanje“.
   2. Kupovina MultiLine karata se odnosi na kupovinu više od jedne avionske karte koja obuhvaća nekoliko letova s presjedanjem ili presjedanjima, za koje Korisnik dobiva odvojene avionske karte kod jednog ili više avio prijevoznika u okviru jedne iste transakcije u Rezervacijskom sustavu. Ukupan broj avionskih karata kupljenih za određeno Putovanje nije jedna vezana avionska karta za pojedinačne letove u okviru Putovanja.
   3. S obzirom da je MultiLine usluga realizirana na osnovi odvojenih avionskih karata, kod jednog ili više prijevoznika unutar jednog Putovanja, Korisnik ima obavezu provjeriti pravila prijevoza prtljage u okviru cijelog Putovanja, za svaki njegov dio, a također, provjeriti koji su dokumenti potrebni za realizaciju usluga, uključujući vizu za ulazak u zemlju ili tranzitnu vizu koja je neophodna u državi u kojoj je realizirana usluga MultiLine ili u kojoj Korisnik ima presjedanje.
   4. Korisnikova kupovina odvojenih avionskih karata za svaki let pokriven uslugom MultiLine i činjenica da vrijeme za presjedanje između dva pojedinačna leta može biti kratko (ovisno o parametrima pretrage koje je naveo Korisnik i dostupnosti letova u Rezervacijskom sustavu) potencijalno može biti predmet rizika od otkaza, kašnjenja ili promjene vremena leta i rezultirati nemogućnošću iskorištenja naredne konekcije ili konekcije tijekom Putovanja.
   5. Dostupnost usluge MultiLine ovisi o dostupnosti karata za avionske konekcije odgovarajućih Prijevoznika, kao i od kriterija koje je Korisnik sam namjestio u Rezervacijskom sustavu.
   6. Ako se pored rezultata pretraživanja pojavi informacija o ponudi MultiLine, sve osobe koje putuju na temelju karata kupljenih u sklopu ovako označene ponude bit će zaštićene putem eSky pomoći (“Shield Zaštita”) uz dodatnu, nepovratnu naknadu. To znači da nakon kupnje ulaznica u sklopu ovog putovanja, Korisnici mogu dobiti pomoć od eSky-a na temelju dolje navedenih uvjeta:
  2. Osnove korištenja Shield Zaštite:
   1. Korisnik može koristiti Shield Zaštitu ako je jedna od konekcija u sklopu Putovanja otkazana, ima kašnjenje ili pomaknuto joj je vrijeme, što je za posljedicu imalo Korisnikovu nemogućnost stizanja na planirano presjedanje u sklopu Putovanja ili stizanja na odredište Putovanja.
   2. Ako Korisnik primi informaciju o otkazu, kašnjenju ili pomicanju vremena najmanje jedne od MultiLine konekcija, što za posljedicu ima nemogućnost dovršenja Putovanja, Korisnik mora obavijestiti eSky da ne može iskoristiti sljedeću konekciju u sklopu Putovanja i pružiti informaciju o razlozima za to, i to pod sljedećim uvjetima:
    1. Ako Korisnik sazna za otkazivanje, odgodu ili promjenu rasporeda barem jedne od MultiLine veza više od 48 sati prije zakazanog početka putovanja i ako će takav događaj rezultirati nemogućnošću Korisnika da obavi putovanje, Korisnik ima pravo na korištenje usluge Shield Zaštite, pod uvjetom da o tome odmah obavijesti eSky telefonom ili e-poštom u roku od 24 sata od trenutka kada primi takvu informaciju.
    2. Ako Korisnik sazna za otkazivanje, odgodu ili promjenu rasporeda barem jedne od MultiLine veza manje od 48 sati prije zakazanog početka utovanja i ako će takav događaj rezultirati nemogućnošću Korisnika da ostvari putovanje, Korisnik ima pravo koristiti uslugu Shield Zaštita, pod uvjetom da o tome obavijesti eSky telefonom ili e-poštom u roku od 12 sati od trenutka kada primi takvu informaciju i najmanje 8 sati prije zakazanog početka putovanja.
    3. Ako Korisnik postane svjestan otkazivanja, kašnjenja ili promjene vremena barem jednog od povezanih letova MultiLine tijekom putovanja, odnosno između pojedinačnih povezanih letova ili tijekom presjedanja na sljedeću dionicu putovanja ili kasnije od 8 sati prije početka Putovanja mogu koristiti uslugu Shield Zaštita, pod uvjetom da o tome odmah obavijesti eSky, a najkasnije u roku od 1 sata od dobivanja takvih informacija, telefonom ili putem navedene e-mail adrese.
   3. Neobavještavanje eSky-a u gore navedenim rokovima rezultirat će nemogućnošću pokrivanja zadanog putovanja uslugom Shield Zaštite.
   4. Obavijesti korisnika prihvaćaju se 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu, samo putem namjenskog telefonskog broja, navedenog u kartici “MultiLine” na web stranici eSky ((+1) 2014735488) i putem e-pošte, na multiline@esky.com. Korisnička podrška dostupna je na jeziku web stranice eSky na kojoj je usluga MultiLine kupljena ili na engleskom, ovisno o dostupnosti eSky konzultanata.
   5. Korisnik ima pravo na korištenje Shield Zaštite samo ako iskaže neophodnu temeljitost koja se od njega može očekivati, u stizanju na svaku sljedeću konekciju u sklopu Putovanja, čak i u slučaju da je došlo do otkazivanja, kašnjenja ili pomicanja vremena polaska za najmanje jednu od MultiLine konekcija, što za posljedicu ima nemogućnost dovršenja Putovanja, a također ukoliko nije izvršavao samostalno, bez znanja eSky, promjena u dokumentima neophodnim za realizaciju Putovanja.
   6. U sklopu Shield Zaštite, ovlaštene strane zadržavaju pravo na provjeru i određivanje vremena polaska i dolaska aviona, kao i vremena za presjedanje između konekcija, putem sustava koje koristi eSky i na osnovi podataka koji se nalaze u rezervacijskom sustavu GDS ili na web-stranici www.flightstats.com.
  3. Obim podrške dostupne Korisniku preko Shield Zaštite:
   1. Nakon što primimo informaciju o otkazivanju, kašnjenju ili ponovnom rasporedu barem jedne od MultiLine veza, što rezultira nemogućnošću putovanja, od Korisnika koji ima pravo na korištenje Shield Zaštite, Korisnik će biti obaviješten o svim dostupnim alternativnim vezama koji će im omogućiti da stignu do odredišta putovanja (u daljnjem tekstu "Alternativna veza").
   2. Ako Korisnik propusti zračnu vezu kao rezultat otkazivanja, odgode ili promjene rasporeda barem jedne od višelinijskih veza uključenih u putovanje, što rezultira nemogućnošću Korisnika da obavi putovanje, Korisnik ima pravo odabere:
    1. Alternativna veza dostupna u okviru usluge Shield Zaštite može se pružiti samo ako troškovi alternativne veze kojoj bi eSky bio podvrgnut ne prelaze vrijednost veću od 1000 EUR ("Ograničenje") izraženo u valuti u kojoj je transakcija MultiLine napravljena.
    2. Ukoliko eSky ne dostavi alternativnu vezu do limita, Korisnik će imati pravo na povrat novca u iznosu ukupne vrijednosti kupljenih avio-karata za potrebe putovanja s više linija, umjesto pokrića troškova alternativne veze . Vrijednost povrata ne uključuje vrijednost usluga osim avio karata kupljenih u sklopu usluge MultiLine (npr. troškovi kupljenih izleta, rezervacije hotela itd.). Kako bi primio povrat iznosa potrošenog na MultiLine kartu, Korisnik mora dostaviti dokaze koji potvrđuju da ga je otkazivanje, odgoda ili promjene rasporeda barem jedne od MultiLine veza spriječilo da završi putovanje. Ovi dokazi bit će osnova za eSky da odluči može li se izvršiti povrat novca.
   3. Ako prekid putovanja izazvan otkazivanjem, kašnjenjem ili pomicanjem vremena polaska najmanje jedne od MultiLine konekcija traje više od 8 sati, duži je od prvobitno planiranog vremena Putovanja i djelomično ili u potpunosti se poklapa s noćnim satima (od 22:00 h do 6.00 h po lokalnom vremenu u kom je nastupio prekid Putovanja) i Korisnik je iskoristio mogućnost Alternativne konekcije, Korisnik će imati pravo na:
    1. jedno noćenje u hotelu realizirano preko eSky-a, a ako nije mogući smještaj preko eSky-a, na refundaciju troškova smještaja koji je Korisnik sam rezervirao u iznosu do 100 EUR po osobi, na osnovi priloženih dokumenata kojima se dokazuje plaćanje i realizaciju usluge od strane hotela.
    2. refundaciju troškova prijevoza (po principu 4 osobe po taksiju) na relaciji od/do hotela/zračne luke u iznosu do 50 EUR, na osnovi priloženih dokumenata koji potvrđuju plaćanje i realiziranu uslugu prijevoza.
    3. refundaciju troškova obroka do ukupno 25 EUR po osobi, na osnovi priloženih dokumenata koji potvrđuju da je plaćen obrok.
   4. U iznimnim slučajevima, ako Korisnik nije u mogućnosti kontaktirati eSky u vezi otkazivanja, odgode ili promjene rasporeda barem jedne od MultiLine veza, Korisnik ima pravo kupiti karte koje će mu omogućiti samostalno putovanje do odredišta. eSky će, na temelju dokaza korisnika koji potvrđuje nemogućnost kontaktiranja eSky-a, kao i dokumenta koji potvrđuje kupnju takvih karata, vratiti vrijednost ovih karata do vrijednosti karata kupljenih u sklopu putovanja, ali ne više od Limita. eSky će ispitati sve takve iznimne slučajeve od slučaja do slučaja kako bi utvrdio je li doista postojala nemogućnost da Korisnik obavijesti eSky o gore navedenim problemima. Takve će se istrage provoditi na temelju svih dostupnih informacija i podataka o provedbi putovanja, a na temelju njih će eSky odlučiti hoće li se izdati nadoknada.
   5. Kompletne naknade troškova nastalih i dokumentiranih od strane Korisnika bit će izvršene u skladu s obrascem plaćanja koji je odabrao Korisnik tijekom rezervacije. U slučaju povrata koji se prenosi izravno na korisnički račun naveden u sustavu rezervacije, iznos povrata utvrđen kao dio usluge Shield Zaštite umanjuje se za sve iznose koje zračni prijevoznici vraćaju korisniku izravno u određenim fazama usluge Shield Zaštite, do najviše vrijednosti svih karata kupljenih u svrhu MultiLine putovanja.
   6. Povrat će se vršiti prema uvjetima i u roku predviđenom od strane pojedinih prijevoznika, stoga rok za povrat u sklopu usluge Shield Zaštite ovisi o datumima tih povrata od strane određenih prijevoznika čije je usluge Korisnik koristio u sklopu MultiLinea.
   7. Shield Zaštita ne obuhvaća bilo koje druge troškove koji mogu nastupiti kao posljedica otkaza, kašnjenja ili pomicanja vremena polijetanja najmanje jedne od MultiLine konekcija, a koje je Korisnik odlučio napraviti u sklopu Alternativne konekcije, konkretno troškove prijevoza i obroka osim onih gore navedenih.
   8. Kako bi mogao koristiti Shield Zaštitu, od Korisnika se može zahtijevati poduzimanje određene akcije koje mu navede eSky konsultant, npr. prijava na određenom mjestu na aerodromu kako bi regulirao formalnosti u vezi sa zamjenom neiskorištene karte i nastavkom Putovanja. Ukoliko se ne poduzme bilo koja od navedenih akcija, ne može se koristiti Shield Zaštita.
   9. Shield Zaštita ne obuhvaća zaštitom avionske konekcije realizirane u sklopu jedne avionske karte. Prijevoznici koji realiziraju ove letove potpuno su odgovorni za sve moguće problematične situacije u vezi sa njima. U takvom slučaju, Korisnik je dužan osobno kontaktirati određenog Prijevoznika ili avio kompaniju koja opslužuje određeno Putovanje. Bitno je za naglasiti, da se uvjeti tarifa svakog od Prijevoznika mogu razlikovati odredbama i uvjetima realizacije Putovanja, zbog čega Korisnik je dužan svaki put proučiti iste. eSky ne preuzima odgovornost za bilo kakve neugodnosti koje mogu zadesiti Korisnika u vezi s nepoštovanjem uvjeta tarife određenog Prijevoznika.
   10. Ukoliko avio prijevoznik i/ili aerodrom Korisniku osigura ili je u obvezi osigurati alternativnu konekciju ili druge usluge navedene u ovim Uvjetima (kao što su prijevoz, obroci), Shield Zaštita se ne primjenjuje.
   11. Svaki gubitak prtljage nastao zbog razloga koji nisu pod kontrolom eSky-a ne smatra se nemogućnošću nastavka Putovanja i za njega ne postoji mogućnost korištenja Shield Zaštite.
   12. Korisnikova samostalna kupovina/zamjena karte u sklopu Putovanja pokrivenog Shield Zaštitom, osim u situaciji opisanoj u 4. točki, onemogućuje Korisniku korištenje Shield Zaštite.
   13. Shield Zaštita se ne primjenjuje u slučaju otkazivanja, kašnjenja ili pomicanja vremena polaska najmanje jedne od MultiLine konekcija koje je bilo posljedica štrajka zaposlenih ili bilo koje službe koja opslužuje avionske konekcije, bankrota avio kompanije, više sile, događaja koji je direktno povezan s lokalnim ili međunarodnim ratnim sukobom ili koje je posljedica terorističkog akta.
   14. Shield Zaštita se ne primjenjuje u slučaju kad Prijevoznik vrši masovno otkazivanje letova, gdje se masovnim otkazivanjem letova smatra situaciju, kad je Prijevoznik otkazao ili planira otkazati najmanje 5 letova u jednom danu, koji su se nalazili u njegovom redu letenja.
   15. Korisnik ne može koristiti Shield Zaštitu po završetku Putovanja.
   16. Kako bi mogao koristiti Shield Zaštitu, Korisnik mora surađivati sa eSky-om, konkretno priložiti sve dokumente i informacije koje od Korisnika zatraže eSky konsultanti u bilo kojoj fazi Putovanja, kao i po završetku Putovanja.
 • § 10. PAKETI LET+HOTEL

  1. U okviru usluga dostupnih preko Rezervacijskog sustava ili Korisničkog centra, Korisnici mogu rezervirati bar dvije različite vrste usluga, uključujući kupovinu barem Avionske karte i Hotelskog smještaja, koje čine osnovu za zaključivanje ugovora o paket-aranžmanu između Korisnika i kompanije eSky („Ugovor“).
  2. Ugovor se sklapa samo ako su izvršene usluge obuhvaćene ovom točkom, čije prihvaćanje se vrši putem Rezervacijskog Sustava ili putem Telefonskog Korisničkog Centra. Potvrda o zaključenju Ugovora i njegovi komponenti bit ću poslani zasebnim dokumentom na adresu e-pošte koja je navedena u Rezervacijskom Sustavu ili putem Telefonskog Korisničkog Centra. S obzirom na gore navedeno, Organizator turizma i Korisnik slažu se da se komunikacija u vezi s provedbom odredbe ove točke odvija se u elektroničkom obliku, a trajni medij su e-mail i PDF dokumenti poslani Korisniku kao potvrda izvršenja usluge.
  3. Organizator putovanja za Korisnika koji bira pojedinačne usluge u skladu sa uvjetima određenim u ovom članu Uvjeta je eSky.pl Spółka Akcyjna, sa sjedištem u Katovicama, Katowice (40-265), ul. Murckowska 14A, upisan u Registar poduzetnika koji vodi Okružni sud Katowice-Wschód u Katovicama, 8. privredno odjeljenje, pod brojem KRS 0000383663, broj NIP [PIB]: 9481987199, REGON 670140736, s potpuno isplaćenim akcionarskim kapitalom u iznosu od 1 019 525.60 PLN.
  4. Organizator putovanja je dužan pružiti usluge navedene u ovom članu Uvjeta i Ugovoru, bez obzira na to da li ove usluge treba pružiti organizator putovanja ili drugi Pružatelj usluga. eSky, u skladu s važećim zakonodavstvom, ograničava svoju odgovornost za nepružanje ili neodgovarajuće pružanje svojih usluga na trostruku vrijednost paket-aranžmana za svakog Korisnika. Ovo ograničenje ne primjenjuje se na štetu nanesenu osobama ili namjerno prouzrokovanu štetu ili štetu izazvanu nemarnošću.
  5. Organizator putovanja će odmah pružiti pomoć Korisniku koji se nađe u teškoj situaciji, uključujući okolnosti u kojima je nemoguće osigurati njegov povratak u zemlju kako je predviđeno Ugovorom uslijed neizbježnih i vanrednih okolnosti. Organizator putovanja snosi troškove nužnog smještaja Korisnika, po mogućnosti one kategorije koja je precizirana u Ugovoru, za najviše 3 noćenja.
  6. Rezervacija usluga preciziranih u ovom članu Uvjeta obavlja se u skladu s parametrima i kriterijima koje je pojedinačno naznačio Korisnik, a na osnovi kojih će u Rezervacijskom sustavu ili preko Korisničkog centra biti pružene odgovarajuće informacije o detaljima usluga i glavnim odlikama putnih usluga, pravima i obavezama Korisnika i organizatora putovanja.
  7. Organizator putovanja obavještava korisnike da efikasnost pružanja određenih usluga koje su predmet Ugovora može ovisiti o komunikaciji na službenom jeziku zemlje odredišta ili na engleskom jeziku.
  8. Detaljne informacije o pružanju usluga preko Rezervacijskog sustava navedene su u Aneksu 1. ovih Uvjeta.
  9. Detaljne informacije o pružanju usluga preko Korisničkog centra navedene su u Aneksu 4. ovih Uvjeta.
  10. Korisnik na koga se odnose usluge navedene u ovom članu Uvjeta zaštićen je od insolventnosti organizatora putovanja prema odredbama Aneksa 1. i 4. ovih Uvjeta.
  11. Cijena usluga iz ovog člana Uvjeta naznačena u Rezervacijskom sustavu ili preko Korisničkog centra uključuje cijenu paket-aranžmana u koju su uračunate takse i, ukoliko je neophodno, sve dodatne naknade i drugi troškovi ili – ako se ne može razumno očekivati da se ovi troškovi izračunaju prije zaključenja Ugovora – obavještenje o tipu dodatnih troškova koji mogu biti naplaćeni Korisniku.
  12. Povećanje cijene je moguće samo kao direktna posljedica sljedećih promjena:
   1. cijene prijevoza putnika uslijed promjene cijene goriva ili drugog izvora pogona;
   2. visine taksi i naknada za usluge uključene u ugovor o paket-aranžmanu koje su nametnuli subjekti koji ne učestvuju direktno u realizaciji paket-aranžmana, uključujući turističke takse, aerodromske naknade ili troškove za ukrcavanje i iskrcavanje u lukama i na aerodromima;
   3. visine kursa valute primjenjive za određeni paket-aranžman.
  13. Konačna cijena predviđena Ugovorom ne može se uvećavati u periodu od 20 dana prije datuma početka pružanja usluga iz ovog člana Uvjeta.
  14. Korisnik može odustati od ugovora o paket-aranžmanu u bilo kojem trenutku prije njegovog započinjanja, prilikom čega se od Korisnika može zahtijevati da organizatoru putovanja plati odgovarajuću razumnu naknadu za odustajanje od Ugovora. Ako u Ugovoru nisu navedene naknade za odustajanje od Ugovora, iznos te naknade odgovarat će cijeni paket-aranžmana umanjenoj za troškove ili prihod za korištenje alternativnih putnih usluga. Na zahtjev putnika, organizator putovanja će obrazložiti visinu naknade za odustajanje od Ugovora.
  15. U ugovoru za učešće u paket-aranžmanu može biti navedena naknada za odustajanje od Ugovora u iznosu koji ovisi o vremenu kad je nastupilo odustajanje od Ugovora u periodu prije početka paket-aranžmana, od očekivanih ušteda troškova i očekivanih prihoda od alternativnog korištenja putnih usluga o kojima je riječ. Naknada se naplaćuje umanjenjem uplate koju je načinio putnik.
  16. Korisnik može odustati od Ugovora prije početka paket-aranžmana bez uzrokovanja dodatnih troškova u slučaju da se na odredištu ili u njegovoj neposrednoj blizini dogode neizbježne i vanredne okolnosti koje imaju znatan utjecaj na realizaciju paket-aranžmana ili prijevoz putnika do odredišta. Korisnik može zahtijevati samo povrat novca uplaćenog na ime paket-aranžmana, bez kompenzacije ili odštete u vezi sa spomenutim.
  17. Organizator ima pravo jednostrano izvršiti manje izmjene uvijeta i odredbi Ugovora nakon što unaprijed obavijesti Korisnika. Ostale promijene koje se mogu izvršiti prije početka turističkog aranžmana, uključujući promijenu glavnih elemenata turističke usluge, nemogućnost ispunjavanja posebnih zahtijeva ili povećanje cijene iznad 8% od ukupne cijene turističkog aranžmana,provode se nakon predhodne dostave obaviještenja Korisniku, te prezentovanja dostupnih zamijenskih usluga i pravila za njihovu provijedbu.
  18. Organizator putovanja će refundirati spomenute naknade i uplate u roku od 14 dana od datuma prekida ugovora o učešću u turističkom aranžmanu.
  19. U sklopu usluga obuhvaćenih ovim članom Uvjeta, Korisnik može, bez suglasnosti organizatora putovanja, prenijeti na osobu koja ispunjava uvjete učešća u paket-aranžmanu sva svoja prava na učešće u tom paket-aranžmanu ako istovremeno ta ista osoba preuzme sve obaveze koje proizlaze iz ovog Ugovora i ako Korisnik obavijesti organizatora putovanja o navedenom u razumnom roku i preko trajnog medija za prijenos informacija. Ukoliko prijenos prava i preuzimanje dužnosti iziskuje dodatne troškove za organizatora putovanja, npr. troškove promjene Korisnikovih podataka, organizator putovanja se obvezuje da ih prikaže putniku prilikom potraživanja plaćanja. Ovi troškovi moraju biti razumni i ne smiju premašiti stvarne troškove nastale kod organizatora putovanja kao posljedica prijenosa paket-aranžmana na drugu osobu. Obavještenja poslana najmanje 7 dana prije početka paket-aranžmana smatrat će se u svakom slučaju poslanim u razumnom roku.
  20. U sklopu usluga obuhvaćenih ovim članom Uvjeta, Korisnik je zaštićen obaveznim osiguranjem od tjelesne povrede (osiguranje od nezgode) i osiguranjem koje pokriva troškove medicinskog liječenja u slučaju da se usluge pružaju u inozemstvu. Detaljne informacije o ovom osiguranju mogu se pronaći na linkovima: Opći uvjeti osiguranja sa kartom proizvoda. Korisnik ima pravo koristiti dodatno osiguranje za usluge koje pruža eSky u opsegu koji je određen u Rezervacijskom sustavu ili preko Korisničkog centra.
  21. Organizator putovanja će obavijestiti Korisnika o svim posebnim zahtjevima koje je Korisnik naznačio i s kojima su se obje strane suglasile.
  22. U sklopu usluga obuhvaćenih ovim članom Uvjeta Korisnik se obvezuje da će obavijestiti organizatora putovanja o bilo kakvoj nedosljednosti koja se dogodila tijekom sprovođenja paket-aranžmana.
  23. Reklamacije Korisnika koje se moraju razmotriti u skladu s odredbama navedenim u ovom članu Uvjeta podnose se po proceduri navedenoj u članu 18. (Reklamacije).
  24. Na ime Korisnika koji preko www.eSky.hr koristi usluge predviđene ovim članom Uvjeta, uplaćuje se odgovarajući doprinos u Turistički garantni fond i Fond za pomoć turizmu, u iznosu koji je u skladu s važećim zakonodavstvom.
  25. Ukoliko u opisu objekta koji je Korisnik odabrao u sklopu provedbe paket aranžmana nije jasno navedena informacija o sadržajima koji su predviđeni za osobe s invaliditetom , ti objekti nisu prilagođeni potrebama osoba s invaliditetom.
 • § 11. DODATNE USLUGE

  1. U okviru usluga koje su dostupne preko Rezervacijskog sustava i Korisničkog centra, Korisnici mogu rezervirati dodatne usluge, koje podliježu naknadama naznačenim u sklopu transakcije koja se vrši u Rezervacijskom sustavu i preko Korisničkog centra.
  2. Svaka usluga koju je odabrao i platio Korisnik, opisana u ovom članu i dostupna u Rezervacijskom sustavu, smatra se neodvojivim dijelom usluge za koju je rezervirana dodatna usluga.
  3. Servisni paket eSky-a (dalje u tekstu „Servisni paket“) je nerefundabilna naknada uvijek u istoj visini koja se naplaćuje za najmanje jednu promjenu avionske karte koja joj je sastavni dio, a koju Korisnik obavlja preko Korisničkog centra i koja je moguća u Rezervacijskom sustavu. Kupovinom Servisnog paketa Korisnik se oslobađa servisne naknade koju eSky naplaćuje po Tabeli naknada za dodatne usluge koje treba promijeniti uz već kupljenu kartu. Ukoliko prema uvjetima tarife avio prijevoznik naplaćuje naknadu za promjene/povrat/posebne usluge, Korisnik je dužan platiti uslugu koju je označio avio prijevoznik.
  4. Online check-in jdodatna usluga koja se naplaćuje i nerefundabilna je, koji dozvoljava Korisniku da se prijavi za let preko elektronskog sustava određenog avio prijevoznika ukoliko ima kupljenu Avio kartu i ukoliko sustav transakcija dozvoljava takvu mogućnost. U sklopu usluge prijave online, generirana karta za ukrcavanje ili potvrda prijave online šalje se na e-mail adresu koju je Korisnik naveo tijekom pravljenja rezervacije, u roku koji omogućuje ispravno korištenje usluge prijevoza. Kako bi se mogao prijaviti za let (obaviti check in), neki avio prijevoznici mogu zahtijevati od Korisnika dodatne podatke, koji nisu navedeni u procesu rezervacije. Korisnik će osigurati važeće kontakt podatke, kao što su e-mail adresa i broj telefona, kako bi omogućio kontakt, a posebno neposredno prije polijetanja. Nenavođenje podataka za kontakt, davanje podataka za online prijavu manje od 48 sati prije planiranog polaska, davanje zastarjelih ili nepotpunih podataka, neodgovaranje na telefonske pozive od strane eSky-a ili davanje netočnih podataka potrebnih za prijavu može dovesti do toga da će proces online prijave biti onemogućen te Korisnik bi mogao imati dodatne troškove u zračnoj luci odrđene od strane zrakoplovnog prijevoznika ili mu može biti onemogućen polazak. U slučaju izmjena u rezervaciji, od strane Avioprijevoznika ili na osnovi zahtjeva Korisnika direktno kod Avioprijevoznika, u slučaju kupovine online check-in usluge, Korisnik je obavezan odmah obavijestiti eSky o izvršenim promjenama. Ako se takvi podaci ne dostave, eSky neće moći pravilno izvršiti uslugu prijave na let putem interneta. Zbog gore navedenog, eSky neće biti odgovoran za neispravno obavljanje usluge prijave na let putem interneta, uključujući troškove i druge posljedice koje iz toga proizlaze.
  5. U slučaju otkazivanja ili odlaganja leta, u sklopu analize podataka o Korisnikovom letu, eSky će radi naknade štete proslijediti podatke o korisniku suradničkom pravnom subjektu, primjera radi AirHelp Germany GmbH, Boxhagener Strasse 18, 10245 Berlin, Germany, VAT ID: DE 320095320, koji će poduzeti tu radnju isključivo uz izričit pristanak Korisnika. U isto vrijeme, prema Uredbi Savjeta EU br. 261/2004 Europskog parlamenta i Savjeta, eSky obavještava Korisnika da ima pravo podnijeti zahtjev za odštetu i da ga podnosi direktno avio kompaniji koja je upravljala letom kako bi (gdje je primjenjivo) dobio punu odštetu na koju putnik polaže pravo.
  6. AirHelp + - dodatna plaćena nerefundabilna usluga koja je na raspolaganju svakom korisniku koji vrši rezervaciju putem rezervacijskog sustava ili pozivnog centra, koja omogućuje podršku u dobivanju odštete u iznosu do 600 eura za kašnjenje, otkaz ili prebukirani let te povrat do 6 000 eura za neplanirane troškove uzrokovane kašnjenjem leta ( hoteli, taksiji, avionske karte, obroci) realizirana pod uvjetima koje je naveo pružatelj usluga, tj. AirHelp Germany GmbH, Boxhagener Strasse 18, 10245 Berlin, Germany, VAT ID: DE 320095320 detaljno navedeno na https://www.airhelp.com/en/terms/.
 • § 12. POVEZANI PUTNIČKI ARANŽMANI

  1. Korisnik koji koristi portal www.eSky.hr u dolje navedenim situacijama kupuje povezane putničke usluge, koje se tumače kao kombinacija bar dviju različitih vrsta turističkih usluga za isto putovanje ili odmor koje su obuhvaćene odvojenim ugovorima sa Dobavljačima. U isto vrijeme, nastanak povezanih putničkih usluga javlja se kad turistički poduzetnik olakša putnicima kupovinu turističkih usluga:
   1. tijekom jedne posjete njegovom prodajnom mjestu ili jednog kontakta sa njegovim prodajnim mjestom na kojem postoji mogućnost izbora i posebnog plaćanja svake pojedinačne turističke usluge, ili
   2. dozvoljava kupovinu bar jedne dodatne turističke usluge ciljano od drugog turističkog poduzetnika, ukoliko ugovor sa ovim turističkim poduzetnikom nije sklopljen više od 24 sati nakon potvrde rezervacije prve turističke usluge.
  2. Turističke usluge se ne smatraju povezanim uprkos ispunjenju gore navedenih uvjeta u slučaju kombinacije ne više od jedne vrste turističke usluge (prijevoz putnika, smještaj bez noćenja koji nije sastavni dio prijevoza putnika, najam automobila ili drugog prijevoznog sredstva) sa jednom ili više turističkih usluga koje predstavljaju drugu uslugu koja se pruža putnicima i koja nije sastavni dio usluge: prijevoz putnika, smještaj bez noćenja koji nije sastavni dio prijevoza putnika, iznajmljivanje motornog vozila ili drugog prijevoznog sredstva), ukoliko je vrijednost ovih usluga manja od 25% ukupne vrijednosti povezanih putničkih usluga i one se ne oglašavaju kao važan element ove veze, niti čine važan element ove veze iz drugih razloga. Uz to, ne smatraju se povezanim ni one turističke usluge koje traju kraće od 24 sata, osim ukoliko ne uključuju smještaj.
  3. Detaljne informacije o kupovini usluga povezanih s putovanjem i pravima i obavezama koji proizlaze iz korištenja tih usluga date su u Aneksu 2. i Aneksu 3. ovih Propisa.
  4. Na ime Korisnika koji preko www.eSky.hr koristi usluge predviđene ovim članom Uvjeta, uplaćuje se odgovarajući doprinos u Turistički garantni fond, u iznosu koji je u skladu s važećim zakonodavstvom.
 • § 13. OPĆI UVJETI PRIJEVOZA IATA

 • § 14. POVEZNICE KA PROPISIMA AVIO KOMPANIJA

  Aer Lingus, Air Baltic, Air Europa, Air Iceland, Air Rarotonga, Air Southwest, Airasia, Atlas Blue / Royal Air Marocco, Aurigny, Bergen Air Transport, Blu Express, BlueAir Business Aviation, Blue Islands, Bulgaria Air, BRA, Condor, Corendon, DAT, easyJet, Eurowings, Excelairways, FlyBe, flythomascook.com, Germania Express, GOL, Helvetic, WOW air, Jet2, TUI fly , Jet Blue Airways, Jetstar Airways, Jetstar Asia Airways, Kulula, Luxair, Lydd Air, Air Italy, Nature Air, Nextjet, Norwegian, Pegasus Airlines, Ryanair, Smart Wings, Skytrans Airlines, Southwest, SpiceJet, Sprint Air, Spirit Airlines, Sun Country Airlines, SunExpress, ThomasCookAirlines.com, TUI Airways, Transavia, Virgin Blue - Virgin Australia, Viva Colombia, Viva Peru, Vueling, WestJet Airlines, Wizz AirLaudamotion, Volotea, Astra Airlines, Jazeera Airways, Satena, EasyFly, Wingo, VivaAerobus, Mayair, AirPanama, JetSmart, Passaredo, LCPeru, Peruvian, Avianca, LATAM, AZUL, SkyAirlines, Amaszonas, Boliviana de Aviación, Aerolínea de Antioquia.

HOTELSKE REZERVACIJE

 • § 15. HOTELSKE REZERVACIJE

  1. eSky preko www.eSky.hr i Korisničkog centra propisuje pravila za usluge hotelskog smještaja koji Dobavljači nude Korisnicima koji žele koristiti hotelski smještaj.
  2. eSky nije ugovorna strana u ugovoru o pružanju hotelskog smještaja niti u drugim povezanim ugovorima zaključenim preko Rezervacijskog sustava. Ugovorne strane u takvom ugovoru su svaki put Korisnik i konkretni Pružatelj usluga naveden u ponudi, a koji pruža usluge koje su predmet tog ugovora.
  3. Ugovori zaključeni preko Rezervacijskog sustava sklapaju se i primjenjuju na osnovi općih odredbi ugovora s konkretnim Pružateljima usluga. Svi podaci iz ponude predstavljene u Rezervacijskom sustavu osnovani su na podacima koje direktno pruža Dobavljač. Uvjeti rezervacije hotelskog smještaja koji nudi Dobavljač primjenjuju se onako kako je navedeno u njegovom nalogu i u skladu s njegovim propisima – https://developer.ean.com/terms/en/.
  4. eSky Korisniku osigurava:
   1. direktan pristup objektima koje nudi Dobavljač u zemlji ili inozemstvu,
   2. mogućnost slobodnog korištenja usluga prilagođenih Korisniku dostupnih na www.eSky.hr.
  5. Pravila rezervacije hotelskog smještaja i njegovog plaćanja:
   1. Rezerviranje Hotelskog smještaja preko Rezervacijskog sustava ili Korisničkog centra koje Korisnik plaća, u smislu objektivne ponude, direktno Dobavljaču koji nudi objekat, bez plaćanja eSky-u
   2. Rezerviranje Hotelske usluge preko Rezervacijskog sustava ili Korisničkog centra koje Korisnik plaća, u smislu objektivne ponude, direktno eSky-u.
  6. Vrste rezervacije:
   1. Rezervacija bez garancije, koju Korisnik nije platio,
   2. Rezervacija s garancijom, koju je Korisnik platio ili su Korisnikovi podaci pozitivno procijenjeni pod uvjetima navedenim u ovim Uvjetima.
  7. Mogućnost upita za rezervaciju Hotelskog smještaja:
   1. Preko Rezervacijskog sustava dostupnog na www.eSky.hr i drugim web-stranicama koji pripadaju subjektima koji surađuju sa eSky-em.
   2. Telefonskim konktaktom preko broja telefona koji je naveo Korisnički centar.
  8. Potvrđivanje narudžbine i cijene:
   1. Na e-mail adresu koju je naveo, Korisnik dobiva potvrdu svog upita, u kojem se nalaze broj rezervacije, podaci o odabranom hotelskom smještaju, ukupna cijena usluge i odabrani način plaćanja.
   2. Cijena hotelske usluge izražena je u valuti odabranoj u formularu za naručivanje. U cijenu usluge uključeni su konkretno: plaćanje za smještaj, neto tarifa, PDV i sve druge takse i naknade, osim ako nije drugačije navedeno u Rezervacijskom sustavu ili u e-mailu kojim se potvrđuje rezervacija.
   3. Ako uvjeti za pružanje naručene usluge predviđaju da Korisnik plati eSky-u, eSky ne garantira cijenu smještaja naznačenog u potvrdi rezervacije sve dok eSky ne primi uplatu, zbog uvjeta koje postavljaju Dobavljači.
   4. Prije obavljanja plaćanja Korisnik treba provjeriti jesu li svi podaci u primljenoj potvrdi ispravni.
  9. Naručivanje hotelskog smještaja
   1. Korisnik može platiti hotelski smještaj samo pod uvjetom da su svi osobni podaci unijeti u Rezervacijski sustav točni. Prije potvrđivanja narudžbe, Korisnik je u obvezi pročitati i prihvatiti ove Uvjete, kao i pročitati uvjete za rezervaciju usluga koji se primjenjuju za objekat koji je odabrao Korisnik a koji pruža te usluge.
   2. Po prijemu naloga za rezervaciju eSky može kontaktirati Korisnika radi provjere Korisnikovih podataka i potvrđivanja ponude. Ako se s Korisnikom ne može stupiti u kontakt, eSky se ne može smatrati odgovornim ukoliko pružatelj usluga ne prihvati rezervaciju u potpunosti u skladu sa sadržajem narudžbe, osim ako se rezervacija ne garantira u smislu člana 15. stav 6. ovih Uvjeta.
   3. U ime Korisnika, eSky prenosi određenom Dobavljaču svaku rezervaciju/podnesak i s istom postupa kao sa izjavom o narudžbi.
   4. Pružatelj usluge i Dobavljač imaju pravo na otkazivanje rezervacije ukoliko se Klijent ne javi u hotel koji pruža uslugu na datum započinjanja usluge. Vrijeme i uvjeti tog otkazivanja naznačeni su u uvjetima rezervacije objekta koji nudi određenu uslugu.
  10. Rezervacija hotelske usluge podliježe pravilima za otkazivanje koja su dostupna na web-stranici određenog Dobavljača.
  11. U određenim situacijama eSky zadržava pravo otkazivanja rezervacije bez garancije ukoliko nije u mogućnosti stupiti u kontakt s Korisnikom na broj telefona koji je ovaj osigurao. Korisnik može napraviti rezervaciju s garancijom time što će osigurati broj svoje platne kartice. Od Klijenta se može tražiti da pošalje skeniranu platnu karticu i osobni dokument zajedno sa ispunjenim UCCF obrascem kako bi se mogla provjeriti regularnost transakcije.
  12. Potencijalna potraživanja od strane Klijenta ili zahtjeve za nadoknadu pretrpljene štete treba uputiti odgovarajućim Dobavljačima. eSky odgovara samo za neodgovarajuće izvršenje posredničkih usluga.
  13. Uloga kompanije eSky i drugih suradničkih kompanija uključenih u osiguravanje osnovnog hotelskog smještaja Dobavljača je u tome da Korisniku osiguraju pristup direktim ponudama određenih Dobavljača.
  14. Međunarodna klasifikacija hotela osnovana na sustavima zvjezdica sadrži neobavezujuće informacije o određenom hotelu. Informacije o hotelima dostupne u eSky-evom Rezervacijskom sustavu osnovane su na subjektivnoj procjeni određenog hotela.

OSIGURANJE

 • § 16. OSIGURANJE

  1. Ovisno o usluzi koju je Korisnik odabrao prilikom rezervacije putem Rezervacijskog Sustava ili Pozivnog Centra, Osiguratelj za proizvod osiguranja koji je korisnik naveo i odabrao je:
   • u slučaju Osiguranja troškova odustajanja od putovanja ALL RISK, Osiguranja troškova odustajanja od putovanja BASIC, Putno osiguranje za inozemna putovanja, Putno osiguranje za inozemna putovanja PLUS, Putno osiguranje za putovanja unutar zemlje - Osiguratelj je Inter Partner Assistance S.A. Podružnica u Poljskoj sa sjedištem u Varšavi, ul. Giełdowa 1; 01 - 211 Varšava upisan u Registar poduzetnika koji vodi Okružni Sud za glavni grad Varšava u Varšavi, XII. Trgovačko Odjeljenje Nacionalnog Sudskog Registra, pod brojem KRS : 0000320749, s NIP (porezni identifikacijski broj) brojem: 108-00-06-955, sa temeljnim kapitalom 31 702 613,00 eura podružnica je stranog osiguravajućeg društva Inter Partner Assistance SA sa sjedištem u Bruxellesu, e-mail: claims@axa-assistance.pl (u daljnjem tekstu "AXA Assistance")
   • u slučaju Travel Protect osiguranja za inozemna putovanja, Travel Protect osiguranja za putovanja unutar zemlje, Travel Protect osiguranja za odustajanje od putovanja u hitnim slučajevima, Travel Protect putničkog osiguranja prtljage - Osiguratelj je Colonnade Insurance S.A. registriran u Luksemburgu pod brojem: B 61605, sjedište: rue Jean Piret 1, L-2350 Luksemburg, posluje u Poljskoj preko Colonnade Insurance Société Anonyme Podružnica u Poljskoj registrirana je kod Okružnog Suda za glavni grad Varšava, XII. Trgovačko Odjelenje Nacionalnog Sudskog Registra, pod brojem KRS: 0000678377, NIP(porezni identifikacijski broj) : 1070038451, sa sjedištem: ul. Prosta 67, 00-838 Varšava, s potpuno uplaćenim temeljnim kapitalom od 9 500 000 EUR, e-mail: info@colonnade.pl (u daljnjem tekstu "Colonnade")
  2. Agent osiguranja za Colonnade i AXA Assistance je We Care Insurance Sp. z o.o. sa sjedištem u Katovicama (40-265)ul. Murckowska 14A, upisan u Registar poduzetnika koji vodi Okružni Sud Katowice-Wschód u Katovicama, VIII. Trgovačko Odjelenje Nacionalnog Sudskog Registra, pod brojem KRS : 0000751962, NIP(porezni identifikacijski broj): 954-279-73-53, REGON: 381493361 temeljni kapital 5.000 PLN (u cijelosti uplaćeno), koji je kontrolor osobnih podata kupca, sukladno pravilima i uvijetima koje možete naći ovdje.
  3. Agent djeluje na temelju punomoći za obavljanje agencijske djelatnosti koje je odobrio Osiguratelj, čiji je sadržaj ovdje, dostupan za Colonnade te za AXA Assistance ovdje.
  4. eSky, djelujući kao Osiguravatelj, provodi sve postupke i pravne radnje povezane sa zaključivanjem ili izvršavanjem ugovora o grupnom osiguranju, koje su navedene u ovim Pravilniku, uključujući :
   • U okviru grupnog osiguranja Colonnade te AXA Assistance, informira korisnike o sklapanju ugovora o grupnom osiguranju, o uvjetima pristupanja i otkaza, predmetu i opsegu grupnog osiguranja i obvezama Osiguranika, stavlja na raspolaganje potrebne dokumente prije pristupanja grupnom osiguranju, uključujući dokumente u vezi s pravilima obrade osobnih podataka te dokumente koji potvrđuju odobrenje za rad s pojedinim osiguravajućim proizvodima, kao i prima za grupno osiguranje, daje upute kako postupiti u slučaju događaja koji su obuhvaćeni ugovorom za grupno osiguranje.
  5. Osiguvaratelj će pružiti korisnicima sve potrebne informacije o opsegu usluga osiguranja preko Rezervacijskog Sustava ili putem Pozivnog Centra. Osiguvaratelj je dužan dostaviti Korisniku uvjete ugovora o grupnom osiguranju prije nego što Korisnik da suglasnost za financiranje troškova doprinosa osiguranja.
  6. Ugovor Grupa osiguranju sklapa se, ovisno o izboru proizvoda osiguranja od strane Korisnika:
   • u slučaju Osiguranja troškova odustajanja od putovanja ALL RISK, Osiguranja troškova odustajanja od putovanja BASIC, Putno osiguranje za inozemna putovanja, Putno osiguranje za inozemna putovanja PLUS, Putno osiguranje za putovanja unutar zemlje - između AXA Assistance i eSky za račun Korisnika koji se priključuju grupnom osiguranju. Osiguranje se pokriva sukladno Posebnim uvjetima ALL RISK osiguranja od otkaza putovanja, Posebnim uvjetima BASIC osiguranja od otkaza putovanja,Posebnim uvjetima putnog osiguranja za inozemna putovanja, Posebnim uvjetima putnog osiguranja za inozemna putovanja PLUS, Posebnim uvjetima putnog osiguranja za putovanja unutar zemlje, kao i načelima utvrđenim u Rezervacijskom sustavu ili putem Pozivnog centra.
   • u slučaju Travel Protect osiguranja za inozemna putovanja, Travel Protect osiguranja za putovanja unutar zemlje, Travel Protect osiguranja za odustajanje od putovanja u hitnim slučajevima, Travel Protect putničkog osiguranja prtljage, Colonnade i eSky za račun Korisnika koji se priključuju grupnom osiguranju. Pokriće osiguranja dodjeluje se u skladu s Općim Uvjetima Grupnog Osiguranja Travel Protect za putovanja nacionalnog područja , Općim Uvjetima Grupnog Osiguranja Travel Protect troškova odustajanja od putovanja u izvanrednim situacijama, Općim Uvjetima Grupnog Oosiguranja Travel Protect Group putničkih prtljaga u okviru, koji je naveden u ovom Pravilniku, kao i pod uvjetima navedenim u Rezervacijskom Sustavu ili putem Pozivnog Centra.
  7. Svi dokumenti koji se odnose na pojedinačne proizvode osiguranja, uključujući njihov opseg, dostupni su u Rezervacijskom Sustavu ili putem Pozivnog Centra.
  8. Dokument kojim se potvrđuje pristupanje ugovoru o osiguranju je, ovisno o izboru proizvoda osiguranja, Potvrda Osiguranja poslana Korisniku u elektroničkom obliku nakon završetka postupka rezervacije u Rezervacijskom sustavu ili putem Pozivnog Centra.
  9. Potvrda Osiguranja, Opći Uvjeti Grupnog Osiguranja Colonnade, Posebni Uvjeti AXA Assistance, kao i svi drugi dokumenti koji se stavljaju na raspolaganje korisniku u Rezervacijskom Sustavu ili putem Pozivnog Centra u vezi s pružanjem usluga kupljenih preko Osiguravatelja, bit će poslani na e-mail adresu korisnika.
  10. Pristup Korisnika Grupnom Osiguranju je dobrovoljan i povezan s pristankom na financiranje troškova doprinosa osiguranja. Korisnik postavlja upit o vrijednosti gore navedenih troškova odabirom jedne od opcija koje je predložio Rezervacijski Sustav ili putem Pozivnog Centra, unosom svih potrebnih podataka u osobni upitnik.
  11. Korisnik financira troškove doprinosa osiguranja nakon unosa potpunih osobnih podataka u Rezervacijski Sustav. Prije pristupanja ugovoru o grupnom osiguranju, korisnik je dužan pročitati i prihvatiti ovaj Pravilnik i ovisno o odabranom proizvodu osiguranja, Opće Uvjete Grupnog Osiguranja Colonndale ili Posebne Uvjete AXA Assistance, kao i svi ostali dokumenti koji su na raspolaganju Korisniku u Rezervacijskom Sustavu ili putem Pozivnog Centra.
  12. Korisnik dobiva potvrdu na svoju e-mail adresu, koja uključuje između ostalih, broj rezervacije, podatke o ukupnoj cijeni osiguranja i obliku plaćanja. Troškovi Osiguranika izraženi su u valuti navedenoj u Rezervacijskom Sustavu ili putem Pozivnog Centra.
  13. Plaćanja za proizvod osiguranja obavljaju se pod uvjetima utvrđenim u točki VII Pravilnika te u skladu s Općim Uvjetima Grupnog Osiguranja Colonnade i Posebnim Uvjetima AXA Assistance.
  14. U slučaju pridruživanja grupnom osiguranju putem Interneta, potrošač ima pravo na korištenje vansudskog načina rješavanja sporova i podnijeti svoju žalbu putem internetske platforme EU ODR, dostupnoj na internetskoj stranici: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
 • § 17. OSTALE USLUGE KOJE NUDE SUBJEKTI KOJI KORISTE OGLASNI PROSTOR ESKY-A

  1. Iznajmljivanje automobila:
   eSky pruža usluge iznajmljivanja oglasnog prostora brandu rentalcars.com, koji pripada kompaniji TravelJigsaw Limited group, registriranoj u Engleskoj i Walesu (pod brojem 05179829), sa sjedištem u: 100 New Bridge Street, London, EC4V 6JA, koja je posrednik u procesu rezervacije i pruža usluge prema vlastitim uvjetima pružanja usluga dostupnim na www.rentalcars.com/TermsAndConditions.do. Za svako vozilo naznačeni su posebni uvjeti korištenja i njih određuje subjekt koji pruža usluge. eSky pruža informacije o mogućnostima kupovine dodatnih usluga tijekom prijema rezervacije telefonskim putem.
  2. Usluge transfera i parking mjesta:
   eSky pruža usluge iznajmljivanja oglasnog prostora za Mozio, Inc., korporaciju iz Delawarea sa sjedištem u 9450 SW Gemini Dr., Beaverton, OR, 97008 u Sjedinjenim Američkim Državama, koja pruža usluge pod uvjetima i odredbama navedenim u Općim uvjetima ovog entiteta, dostupno na https://www.mozio.com/en-us/terms-of-service. Posebne uvjete u vezi s transferima definiraju subjekti koji izravno pružaju te usluge, a uvjeti su dostupni putem Mozio, Inc. eSky vas može obavijestiti o mogućnosti kupnje dodatnih usluga tijekom upravljanja rezervacijama putem telefona.
  3. Izleti i atrakcije:
   eSky pruža usluge iznajmljivanja oglasnog prostora za GetYourGuide Deutschland GmbH sa sjedištem u Sonnenburger Str. 71-75, 10437 Berlin u Njemačkoj, koja pruža usluge pod uvjetima navedenim u općim uvjetima pružanja usluge ovog subjekta, dostupno na https://www.getyourguide.com/terms_of_business. eSky vas može obavijestiti o mogućnosti kupnje dodatnih usluga u sklopu rezervacije turističkih atrakcija u suradnji s GetYourGuideom tijekom telefonske usluge upravljanja rezervacijama ili drugim uslugama.

REKLAMACIJE

 • § 18 REKLAMACIJE

  1. Predmet reklamacije može biti neizvršenje ili nepravilno izvršenje usluge, za čije obavljanje eSky preuzima odgovornost. Predmet reklamacije može biti također neizvršenje ili nepravilno izvršenje usluga kroz eSky, kao i usluge koje putem eSky-a pružaju treće strane, čija će odgovornost svaki put odrediti ove treće strane, bez obzira na eSky.
  2. Reklamacije u vezi s rezervacijama i kupnjom karata i drugih turističkih usluga mogu se podnijeti putem obrasca za reklamaciju dostupnog ovdje u pisanom obliku u eSky uredu, ul. Murckowska 14a, 40-265 Katowice, Poljska. eSky će obavijestiti Klijenta o prihvaćanju reklamacije i rezultatu njenog razmatranja u roku od 30 dana od prijema je ili na datum koji navede turistički organizator ili drugi Pružatelj usluga.
  3. Odluka koju je izdao eSky te proslijedio korisniku okončava postupak reklamacije kojom je upravljao eSky. Ukoliko rezultat reklamacije koju je eSky obradio nije zadovoljavajući, Korisnik ima pravo na sudsko ili izvanvansudsko rješavanje sporova i podnijeti svoju žalbu putem EU ODR internetske platforme, dostupne na: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
  4. Da bi pružili konstruktivan i korisnički odgovor na pristigle reklamacije, one će se razmatrati u zakonskim rokovima te proslijeđene na naznačenu adresu Korisnika na poljskom ili engleskom jeziku, a ovisno o dostupnosti eSky konzultanata, na jeziku na kojem je reklamacija podnesena.
  5. eSky upućuje da će obavjestiti Korisnika u slučaju da se reklamacija odnosi na usluge koje pružaju drugi subjekti, istovremeno ukazavši na mogućnost podnošenja reklamacije direktno ovom subijektu ili će eSky takvu reklamaciju podnijeti uz autorizaciju i u dogovoru s Korisnikom, kada u sadržaju podnesene do eSky reklamacije opisane su informacije omogućavajuće podnošenje reklamacije pružatelju usluga. U slučaju nedostatka kontakta s Korisnikom, eSky može djelovati u njegovo ime.

ZAVRŠNE ODREDBE

 • § 19. ZAVRŠNE ODREDBE

  1. Kompanija eSky zadržava pravo da jednostrano unosi izmjene u sadržaj ovih Uvjeta, uz poštovanje pravila da za Klijenta važe Uvjeti koje je prihvatio tijekom postupka rezervacije, kao i da Klijenti imaju pristup arhiviranim verzijama Uvjeta. Prije same rezervacije, svaki Klijent dužan je upoznati se s Uvjetima i drugim dostavljenim dokumentima u kojima se detaljno navode usluge i za njega su u svakom trenutku obvezujuće odredbe Uvjeta i iz dostavljenih dokumenata u kojima se detaljno navode usluge koje su važile u trenutku rezervacije i kupovine avio karata i drugih usluga dostupnih posredstvom web-stranice www.eSky.hr.
  2. U slučajevima koji nisu predviđeni ovim Uvjetima, primjenjuju se opće odredbe poljskog zakonodavstva.
  3. Potrebno je istaknuti da se usluge dostupne u Rezervacijskom sustavu sastoje od obavljanja faktičkih radnji koje su u vezi s poručivanjem usluga Pružatelja usluga, a koje obavlja Korisnik; stoga su uvjeti njihovog rezerviranja obvezujući za korisnika u trenutku kad ih prihvati Pružatelj usluge – povrat novca ili otkazivanje mogući su samo ako je Pružatelj usluge predvidio takvu mogućnost. Kad je riječ o potrošačkim sporovima, postoji mogućnost korištenja platforme European ODR (za elektronsko rješavanje sporova), koja je dostupna na adresi: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
  4. eSky nije odgovoran za štete koje je izazvao Korisnik ili nanete Korisniku, ako do realizacije putovanja ne dođe uslijed stečaja, ili štrajka avio prijevoznika, zaposlenih na aerodromu, zaposlenih u željeznici, kao i uslijed štete izazvane štrajkom zaposlenih u hotelu ili zbog više sile. Budući da je kompanija eSky subjekt, koji kao posrednik isključivo omogućuje pristup Rezervacijskom sustavu, a ne pružatelj samih usluga, kao ni savjetodavac za usluge koje pruža treće lice, ne snosi odgovornost za nastale posledice.
  5. Kako bi se spriječilo neovlašteno korištenje platne kartice, eSky zadržava pravo sprovođenja dodatne provjere točnosti osobnih podataka nositelja platne kartice ili potvrđivanja da se nositelj platne kartice koja se koristi u Rezervacijskom sustavu suglasio s plaćanjem određene rezervacije.
  6. Pravo koje se primjenjuje na transakcije izvršene putem eSky je pravo Republike Poljske.
  7. Izbor poljskog prava ne oduzima potrošaču zaštitu koju osiguravaju propisi koji se ne smiju isključiti iz ugovora na temelju pravila mjerodavnog prava za mjesto običnog boravka potrošača (odnosno zemlje domene u kojoj je izvršena transakcija).

POLITIKA U VEZI S POVLAČENJEM IZ UGOVORA

 • § 20. POLITIKA U VEZI S POVLAČENJEM IZ UGOVORA

  1. U skladu s odredbama iz ovih Uvjeta, mi, eSky, potvrđujemo mogućnost povlačenja iz ugovora sklopljenog s Korisnikom koji koristi usluge kompanije eSky, posredstvom Rezervacijskog sustava ili Korisničkog centra na osnovi člana 27. Zakona o potrošačkim pravima od 30. maja 2014. godine (u daljem tekstu: Zakon).
  2. Na osnovu člana 38. stav 1. Zakona, Korisnik nema pravo na povlačenje iz ugovora sklopljenog na daljinu ako je poduzetnik u potpunosti izvršio određenu uslugu uz izričitu suglasnost klijenta koji je prije započinjanja pružanja usluge obaviješten o tome da nakon njenog pružanja gubi svoje pravo na povlačenje iz ugovora.
  3. Imajući u vidu prethodno navedeno, prije započinjanja pružanja usluga navedenih u ovim Uvjetima, eSky navodi da Korisnik koji je zaključio ugovor na daljinu za pružanje ovih usluga nema pravo na povlačenje iz ugovora bez navođenja ikakvog razloga i bez snošenja troškova u okviru roka od 14 dana od zaključenja određenog ugovora, a s obzirom na potpuno pružanje usluga od strane eSky.pl S.A. u vidu treće osobe za pružanje usluga rezervacija (na izričit zahtjev Korisnika). U takvim slučajevima, na ime plaćene naknade za usluge nije moguć povrat novca. Ukoliko subjekti koji pružaju usluge, u slučaju povlačenja iz ugovora, dozvoljavaju povrat dijela novca ili cjelokupnog novčanog iznoza za svoje usluge, klijent će o ovoj činjenici biti izričito obaviješten.

NEWSLETTER

 • § 21. USLUGA NEWSLETTER

  1. Svaki Korisnik može naručiti uslugu newslettera pristankom na primanje komercijalnih informacija u smislu čl. 10 stavak 2. Zakona iz 18. srpnja 2002. o pružanju elektroničkih usluga putem komunikacijskih kanala koje pruža eSky, odnosno omogućiti slanje komercijalnih i marketinških informacija na e-mail adresu koju je korisnik naveo, kao i informacija o novim ponudama. i akcijama dostupnim kod Pružatelja usluga.
  2. Suglasnost se daje navođenjem vaše e-mail adrese u odgovarajućem polju na portalu www.eSky.hr, prilikom rezervacije, u procesu transakcije ili prilikom registracije računa na Vašem računu označavanjem odgovarajućeg potvrdnog okvira kako biste primali komercijalne i marketinške informacije.
  3. Grafički elementi i sadržaj newslettera podliježu vlasničkim autorskim pravima ili drugim pravima intelektualnog vlasništva, uključujući prava industrijskog vlasništva, Pružatelja usluga ili trećih strana i podliježu pravnoj zaštiti. Svako njihovo kopiranje, izmjena i korištenje na način koji nije u skladu s namjeravanom svrhom ili bez pristanka Pružatelja usluga može predstavljati kršenje zakona.
  4. Usluga pretplate na newsletter je besplatna i dostupna svakom Korisniku koji želi dobiti pretplatu.
  5. Korisnik može povući suglasnost za primanje newslettera podnošenjem prijave eSky-u putem kontakt obrasca dostupnog na portalu www.eSky.hr l ili otkazivanjem pretplate klikom na odgovarajuću poveznicu u primljenoj e-pošti u vezi s newsletterom.
  6. Nakon deaktivacije newslettera, Pružatelj usluge prestaje slati marketinške sadržaje na e-mail adresu Korisnika. Korisnik može ponovno naručiti ovu uslugu u bilo kojem trenutku.

ANEKSI

 • Aneks 1.

  OBRAZAC SA STANDARDNIM INFORMACIJAMA ZA UGOVORE O PUTOVANJU U PAKET-ARANŽMANU, AKO JE MOGUĆE KORIŠTENJE HIPERLINKOVA

  • Kombinacija ponuđenih usluga predstavlja paket-aranžman u smislu Direktive (EU) 2015/2302. U tom smislu, na vas se primjenjuju prava iz svih zakonskih propisa EU koji vrijede za paket-aranžmane. eSky je u potpunosti odgovoran za pravilnu realizaciju cijelog paket-aranžmana. Osim toga, a shodno zakonskim propisima, eSky je pružio osiguranje kojim garantira povrat vašeg novca i, ako je prijevoz sastavni dio paket-aranžmana, vaš povratak u zemlju u slučaju da eSky dospije pod stečaj.
  • Dodatne informacije o najvažnijim pravima potvrđuju se u skladu s Direktivom (EU) 2015/2302.
  • Najvažnija prava prema Direktivi (EU) 2015/2302:
   • Prije samog zaključenja ugovora o učešću u paket-aranžmanu putnici će dobiti sve potrebne informacije o određenom paket-aranžmanu.
   • Za pravilnu realizaciju svih ugovorenih turističkih usluga uvijek je odgovoran najmanje jedan poduzetnik.
   • Putnici dobivaju broj telefona za slučaj nužde ili podatke za kontakt sa organizatorom putovanja ili putničkom agencijom.
   • U razumnom vremenskom roku putnici svoje putovanje mogu prenijeti i na neku drugu osobu, uz eventualno plaćanje dodatnih troškova.
   • Cijena paket-aranžmana može biti povećana samo u slučaju porasta određenih troškova (npr. troškovi goriva), što je izričito predviđeno u samom ugovoru; do ovog povećanja ni u kom slučaju ne može doći u periodu od 20 dana prije započinjanja paket-aranžmana ili kraćem vremenskom roku. U slučaju da porast cijene prelazi 8% od cijene paket-aranžmana, putnik ima pravo na raskid Ugovora. Ako organizator putovanja zadržava pravo da poveća cijenu, putnik ima pravo na smanjenje cijene u slučaju da dođe do smanjenja odgovarajućih troškova.
   • Putnici imaju pravo na raskid ugovora bez plaćanja ikakve naknade na ime raskida i da dobiju povrat cjelokupno uplaćenog iznosa ako dođe do značajne izmjene nekog od bitnih elemenata putovanja, koji se ne odnosi na samu cijenu. Ako organizator putovanja otkaže plaćanja prije započinjanja putovanja, putnici imaju pravo na povrat novca i, kad je potrebno, na nadoknadu štete.
   • U izuzetnim okolnostima – na primjer, uslijed postojanja ozbiljnih sigurnosnih problema na konačnom odredištu koji se mogu odraziti na paket-aranžman – prije započinjanja paket-aranžmana, putnici mogu raskinuti ugovor bez snošenja bilo kakvih troškova u pogledu njegovog raskida.
   • Osim toga, uz odgovarajuću i pravičnu naknadu, putnici u bilo kom trenutku prije započinjanja paket-aranžmana mogu raskinuti ugovor.
   • Ako, nakon započinjanja paket-aranžmana, značajni elementi određenog paket-aranžmana ne mogu biti osigurani u skladu s datim ugovorom, putniku se bez dodatnih troškova nude odgovarajuće alternativne usluge. Ako usluge nisu pružene u skladu s datim ugovorom, čime se u značajnoj mjeri utječe na realizaciju određenog paket-aranžmana i ako organizator putovanja propusti otklanjanje određenog problema, putnici mogu raskinuti ugovor bez plaćanja ikakve naknade na ime raskida ugovora.
   • Putnici imaju pravo i na umanjenje cijene ili nadoknadu štete u slučaju nerealizacije ili neprimjerene realizacije paket-aranžmana.
   • U slučaju nastalih poteškoća, organizator putovanja je u obavezi da putniku ukaže potrebnu pomoć.
   • U slučaju da organizator putovanja dospije pod stečaj, vrši se povrat uplaćenih iznosa. Ako organizator putovanja dospije pod stečaj poslije započinjanja paket-aranžmana, a paket-aražmanom je obuhvaćen i prijevoz, putnicima se osigurava povratak u matičnu zemlju.
  • eSky je nositelj polise osiguranja od stečaja kod osiguravajućeg društva Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeniowe ERGO Hestia S.A. U slučaju da usluge budu uskraćene uslijed dospijevanja eSky-a pod stečaj, putnici mogu kontaktirati s ovim subjektom ili, ako je potrebno, s nadležnim organom, odnosno sa Kancelarijom maršala Vojvodstva Šleskog, 40-037 Katowice, ul. Ligonia 46, e-mail: kancelaria@slaskie.pl, tel. (+48 32) 2078-888 (radno vrijeme 7.30 – 15.30).
  • Direktiva (EU) 2015/2302 je prenesena u nacionalno zakonodavstvo – Zakon o paket-aranžmanima i povezanim putnim aranžmanima od 24. studenoga 2017. godine.
 • Aneks 2.

  OBRAZAC SA STANDARDNIM INFORMACIJAMA U SLUČAJU KAD SE TRGOVAC KOJI OMOGUĆUJE POVEZANI PUTNIČKI ARANŽMAN PREKO INTERNETA U SMISLU ČLANA 6. STAV 1. TOČKA 1. ZAKONA RAZLIKUJE OD PRIJEVOZNIKA KOJI PRODAJE POVRATNU KARTU

  • Ako nakon izbora jedne putničke usluge i plaćanja za nju preko eSky-a rezervirate i dodatne putničke usluge za svoje putovanje ili odmor, NEMATE pravo na pogodnosti koje se primjenjuju na paket-aranžmane prema Direktivi (EU) 2015/2302.
  • U tom smislu, eSky neće biti odgovoran za pravilnu realizaciju tih dodatnih putničkih usluga. U slučaju eventualnih problema molimo da stupite u kontakt sa odgovarajućim pružateljem usluge. Međutim, ako dodatne putničke usluge rezervirate tijekom iste posjete stranici za rezervacije eSky-a, putničke usluge postaju sastavni dio povezanog turističkog aranžmana. U tom slučaju eSky, kao što se nalaže pravom EU, na raspolaganju ima odgovarajuću zaštitu za povrat novčanih sredstava plaćenih eSky-u za usluge koje nisu izvršene uslijed stečaja eSky-a. Imajte na umu da se ovim ne vrši povrat novca u slučaju da drugi odgovarajući pružatelj usluga dospije pod stečaj.
  • eSky je nositelj polise osiguranja od stečaja kod osiguravajućeg društva Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeniowe ERGO Hestia S.A. U slučaju da usluge budu uskraćene uslijed dospijevanja eSky-a pod stečaj, putnici mogu kontaktirati s ovim subjektom ili, ako je potrebno, s nadležnim organom, odnosno sa Kancelarijom maršala Vojvodstva Šleskog, 40-037 Katowice, ul. Ligonia 46, e-mail: kancelaria@slaskie.pl, tel. (+48 32) 2078-888 (radno vrijeme 7.30 – 15.30).
   Napomena: Ovim pokrićem od stečaja nisu obuhvaćeni ugovori sa ugovornim stranama koje nisu eSky, a koji se mogu izvršavati neovisno od stečaja eSky-a.
  • Direktiva (EU) 2015/2302 je prenesena u nacionalno zakonodavstvo – Zakon o paket-aranžmanima i povezanim putničkim aranžmanima od 24. studenoga 2017. godine.
 • Aneks 3.

  OBRAZAC SA STANDARDNIM INFORMACIJAMA U SLUČAJU KAD SE TRGOVAC KOJI OMOGUĆUJE POVEZANI PUTNIČKI ARANŽMAN PREKO INTERNETA U SMISLU ČLANA 6. STAV 1. TOČKA 2. ZAKONA RAZLIKUJE OD PRIJEVOZNIKA KOJI PRODAJE POVRATNU KARTU

  • Ako dodatne putničke usluge za svoje putovanje ili odmor rezervirate preko ove poveznice/ovih poveznica, NEMATE pravo na pogodnosti koje se primjenjuju na paket-aranžmane prema Direktivi (EU) 2015/2302.
  • U tom smislu, eSky neće biti odgovoran za pravilnu realizaciju tih dodatnih putničkih usluga. U slučaju eventualnih problema molimo da stupite u kontakt sa odgovarajućim pružateljem usluge. Međutim, ako bilo koje dodatne putničke usluge rezervirate posredstvom ove poveznice/ovih poveznica u roku ne dužem od 24 sata nakon prijema potvrde od eSky-a, te usluge postaju sastavni dio povezanog turističkog aranžmana. U tom slučaju eSky, kao što se nalaže pravom EU, na raspolaganju ima odgovarajuću zaštitu za povrat novčanih sredstava plaćenih eSky-u za usluge koje nisu izvršene uslijed stečaja eSky-a. Imajte na umu da se ovim ne vrši povrat novca u slučaju da drugi odgovarajući pružatelj usluga dospije pod stečaj.
  • eSky je nositelj polise osiguranja od stečaja kod osiguravajućeg društva Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeniowe ERGO Hestia S.A. U slučaju da usluge budu uskraćene uslijed dospijevanja eSky-a pod stečaj, putnici mogu kontaktirati s ovim subjektom ili, ako je potrebno, s nadležnim organom, odnosno sa Kancelarijom maršala Vojvodstva Šleskog, 40-037 Katowice, ul. Ligonia 46, e-mail: kancelaria@slaskie.pl, tel. (+48 32) 2078-888 (radno vrijeme 7.30 – 15.30).
  • Napomena: Ovim pokrićem od stečaja nisu obuhvaćeni ugovori sa ugovornim stranama koje nisu eSky, a koji se mogu izvršavati neovisno od stečaja eSky-a.
  • Direktiva (EU) 2015/2302 je prenesena u nacionalno zakonodavstvo – Zakon o paket-aranžmanima i povezanim putničkim aranžmanima od 24. studenoga 2017. godine.
 • Aneks 4.

  OBRAZAC SA STANDARDNIM INFORMACIJAMA ZA UGOVORE O PUTOVANJU U PAKET-ARANŽMANU, AKO KORIŠTENJE HIPERLINKOVA NIJE MOGUĆE

  • Kombinacija ponuđenih usluga predstavlja paket-aranžman u smislu Direktive (EU) 2015/2302. U tom smislu, na vas se primjenjuju prava iz svih zakonskih propisa EU koji vrijede za paket-aranžmane. eSky je u potpunosti odgovoran za pravilnu realizaciju cijelog paket-aranžmana. Osim toga, a shodno zakonskim propisima, eSky je pružio osiguranje kojim garantira povrat vašeg novca i, ako je prijevoz sastavni dio paket-aranžmana, vaš povratak u zemlju u slučaju da eSky dospije pod stečaj.
  • Dodatne informacije o najvažnijim pravima potvrđuju se u skladu s Direktivom (EU) 2015/2302.
  • Najvažnija prava prema Direktivi (EU) 2015/2302:
   • Prije samog zaključenja ugovora o učešću u paket-aranžmanu putnici će dobiti sve potrebne informacije o određenom paket-aranžmanu.
   • Za pravilnu realizaciju svih ugovorenih turističkih usluga uvijek je odgovoran najmanje jedan poduzetnik.
   • Putnici dobivaju broj telefona za slučaj nužde ili podatke za kontakt sa organizatorom putovanja ili putničkom agencijom.
   • U razumnom vremenskom roku putnici svoje putovanje mogu prenijeti i na neku drugu osobu, uz eventualno plaćanje dodatnih troškova.
   • Cijena paket-aranžmana može biti povećana samo u slučaju porasta određenih troškova (npr. troškovi goriva), što je izričito predviđeno u samom ugovoru; do ovog povećanja ni u kom slučaju ne može doći u periodu od 20 dana prije započinjanja paket-aranžmana ili kraćem vremenskom roku. U slučaju da porast cijene prelazi 8% od cijene paket-aranžmana, putnik ima pravo na raskid Ugovora. Ako organizator putovanja zadržava pravo da poveća cijenu, putnik ima pravo na smanjenje cijene u slučaju da dođe do smanjenja odgovarajućih troškova.
   • Putnici imaju pravo na raskid ugovora bez plaćanja ikakve naknade na ime raskida i da dobiju povrat cjelokupno uplaćenog iznosa ako dođe do značajne izmjene nekog od bitnih elemenata putovanja, koji se ne odnosi na samu cijenu. Ako organizator putovanja otkaže plaćanja prije započinjanja putovanja, putnici imaju pravo na povrat novca i, kad je potrebno, na nadoknadu štete.
   • U izuzetnim okolnostima – na primjer, uslijed postojanja ozbiljnih sigurnosnih problema na konačnom odredištu koji se mogu odraziti na paket-aranžman – prije započinjanja paket-aranžmana, putnici mogu raskinuti ugovor bez snošenja bilo kakvih troškova u pogledu njegovog raskida.
   • Osim toga, uz odgovarajuću i pravičnu naknadu, putnici u bilo kom trenutku prije započinjanja paket-aranžmana mogu raskinuti ugovor.
   • Ako, nakon započinjanja paket-aranžmana, značajni elementi određenog paket-aranžmana ne mogu biti osigurani u skladu s datim ugovorom, putniku se bez dodatnih troškova nude odgovarajuće alternativne usluge. Ako usluge nisu pružene u skladu s datim ugovorom, čime se u značajnoj mjeri utječe na realizaciju određenog paket-aranžmana i ako organizator putovanja propusti otklanjanje određenog problema, putnici mogu raskinuti ugovor bez plaćanja ikakve naknade na ime raskida ugovora.
   • Putnici imaju pravo i na umanjenje cijene ili nadoknadu štete u slučaju nerealizacije ili neprimjerene realizacije paket-aranžmana.
   • U slučaju nastalih poteškoća, organizator putovanja je u obavezi da putniku ukaže potrebnu pomoć.
   • U slučaju da organizator putovanja dospije pod stečaj, vrši se povrat uplaćenih iznosa. Ako organizator putovanja dospije pod stečaj poslije započinjanja paket-aranžmana, a paket-aražmanom je obuhvaćen i prijevoz, putnicima se osigurava povratak u matičnu zemlju.
  • eSky je nositelj polise osiguranja od stečaja kod osiguravajućeg društva Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeniowe ERGO Hestia S.A. U slučaju da usluge budu uskraćene uslijed dospijevanja eSky-a pod stečaj, putnici mogu kontaktirati s ovim subjektom ili, ako je potrebno, s nadležnim organom, odnosno sa Kancelarijom maršala Vojvodstva Šleskog, 40-037 Katowice, ul. Ligonia 46, e-mail: kancelaria@slaskie.pl, tel. (+48 32) 2078-888 (radno vrijeme 7.30 – 15.30).
  • Direktiva (EU) 2015/2302 je prenesena u nacionalno zakonodavstvo – Zakon o paket-aranžmanima i povezanim putnim aranžmanima od 24. studenoga 2017. godine.